Khi th ự c hi ện đƣợc đầy đ? các hoạt

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 98 - 100 out of 113 pages.

Khi th c hi ện đƣợc đầy đủ các hoạt độ ng nh ằm tăng sản lƣợng tiêu thụ và giá bán cạnh tranh, công ty sẽ hƣớ ng t ới đƣợ c m t m ức doanh thu cao, làm cơ sở để gia tăng lợ i nhu ận và kế t qu kinh doanh c ủa mình. 4.2.2 Giải pháp tăng cường kiểm soát chi phí sản xuất kinh doanh S d ng v t li ệu đúng quy cách, chất lượ ng và đị nh m c kinh t ế , k thu t: Trong ngành xây dựng chi phí nguyên vậ t li u chi ếm đế n g ần 70% giá trị công trình.Vì vậy chi phí nguyên vậ t li u ảnh hƣở ng l ớn đế n ch ất lƣợng công trình cũng nhƣ giá thành để công ty tham gia đấ u th ầu.Công ty cần có một dây chuy n ch t ch để ki m tra vi c nh p, s d ụng và tính toán hao phí nguyên vậ t li u.B ắt đầu là bộ ph n k thu t ph trách kiể m tra k ch ất lƣợ ng t ng lo ại nguyên vậ t li u c ủa công ty. Nhữ ng lo i v ật tƣ hỏng hóc, chất lƣợng kém, chẳ ng h ạn nhƣ xi măng, đá dăm, thép chất lƣợ ng th ấp,…cần đƣợ c lo ại ngay để đả m b o ch ất lƣợng công trình. Công ty cầ n l a ch n đƣợ c nh ng ngu n cung c ấp, địa điểm giao hàng, phƣơng tiệ n v n chuy ển phù hợ p, t o thành một quy trình cung ứ ng s n ph m ch t ch ẽ. Đồ ng th i ki m tra kh ối lƣợ ng v t li ệu đƣa vào sử d ụng để s n xu ất theo đúng đị nh m ức, tránh lãng phí tiêu hao nguyên v t li u, ph ấn đấ u gi ảm đị nh m ức và giá thành sả n ph m. V t li u s d ụng thi công cũng phải đƣợ c l a ch ọn phù hợ p v ới trình độ tay ngh lao độ ng s d ụng chúng. Thôn g qua b ph n nh ập hàng và kỹ thu t, c n l a ch n nh ững nhà cung cấ p tin c y, ngu ồn hàng ổn đị nh, b n v ững, giá cả h ợp lý mà chấ t lƣợng đƣợc ƣu tiên hàng đầu. Có thể đề ra nh ững chính sách thƣởng cao cho các cá nhân tìm đƣợ c ngu ồn nguyên liệ u t t, b n v ng v ới giá cả h hơn so vớ i m t b ng chung th trƣờng. Đồ ng th ời có những khung hình phạt và chế tài nghiêm khắ c x nh ững hành động khai tăng giá nhập nguyên vậ t li ệu để l m d ụng công quỹ . Nâng cao trình độ tay ngh lao độ ng Trong ngành nào thì việc lao động có trình độ cao hay th ấp, ý thức làm việ c trách nhiệm hay không …đề u ảnh hƣở ng r t l ớn đến năng suất lao độ ng, t đó góp
Image of page 98

Subscribe to view the full document.

89 ph n gi ảm giá thành công trình. Cho dù máy móc thiế t b hi ện đại nhƣng trình độ công nhân kém thì không đủ kh năng sử d ụng và phát huy h ết công năng của máy móc. Vì
Image of page 99
Image of page 100
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes