Da data for den ugentlige arbejdstid opgøres på

 • No School
 • AA 1
 • 224

This preview shows page 95 - 100 out of 224 pages.

skæftigelse. Da data for den ugentlige arbejdstid opgøres på forskellige måder i landene, skal forskellene tolkes med forsigtighed. KILDE: Egne beregninger på baggrund af OECD (Labour Productivity Growth) og Produktivitetskommissionen (2013). Den lavere ugentlige arbejdstid pr. beskæftiget afspejler bl.a., at den aftalte ugentlige arbejdstid er faldet over perioden, samt at der er indført mere ferie og flere ferie- fridage, jf. kapitel 5. Svensk arbejdstid giver 50.000 be- skæftigede Hvis danske beskæftigede arbejdede lige så mange timer som vores svenske naboer, ville beskæftigelsen kunne stige med ca. 50.000 fuldtidsbeskæftigede. Arbejdstid som i 1985 giver 180.000 beskæftigede Siden 1985 er den faktiske arbejdstid pr. beskæftiget fal- det med godt 100 timer. Arbejdede danske beskæftigede lige så mange timer som beskæftigede tilbage i 1985, ville det kunne øge beskæftigelsen med, hvad der svarer til 180.000 fuldtidsbeskæftigede. Kort arbejdstid i Danmark 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 Grækenland USA Luxembourg Irland Schweiz Frankrig Spanien Portugal Storbritannien Belgien Tyskland Finland Norge Østrig Sverige Italien Danmark Holland 2013 1985 2000 Årlige, faktiske arbejdstimer pr. 1.000 beskæftigede
Image of page 95
96 Boks 2.4 Rockwoolfondens tidsanvendelsesstudier I 1964 blev den første landsdækkende tidsanvendelsesundersø- gelse gennemført i Danmark. Siden er der gennemført fire andre sammenlignelige tidsanvendelsesundersøgelser i Dan- mark for årene 1975, 1987, 2001 og 2008/09. Socialforskningsin- stituttet og Rockwoolfonden står for undersøgelserne i Dan- mark. Tidsanvendelsesundersøgelserne anvender døgnrytmeoplys- ninger, som er indhentet ved, at et tilfældigt udvalg af befolk- ningen bliver bedt om at udfylde såkaldte dagbøger. Her angi- ver deltagerne, hvilke aktiviteter de var beskæftigede med, fra de stod op til de gik i seng. I undersøgelsen fra 2008/2009 ind- går der døgnrytmeoplysninger for 8.401 personer, hvor der er udfyldt skema for en hverdag og en weekend for på forhånd udvalgte dage. Arbejde inkluderer både hoved- og bibeskæftigelse og ikke afspadseret overarbejde, men ikke tid brugt på transport til og fra arbejde og heller ikke frokostpauser i arbejdstiden. Hus- holdningsarbejde inkluderer indkøb, husarbejde, gør det selv- arbejde og noget af børneomsorgen. Fritid er eksklusiv søvn, transport til og fra arbejde/uddannelse, uddannelsestid og anden transport og tid brugt på at hente og bringe børn.
Image of page 96
3. Når skaden er sket 3.1 Sammenfatning 99 3.2 En ud af fem anmeldte arbejdsskader anerkendes 101 3.3 Niveauet for arbejdsskader er stabiliseret 110 3.4 Anmeldesystem øger risiko for arbejdsmarkedsexit 119 3.5 Rådighedsbeløb ofte det samme efter arbejdsskade 131 Bilag 135
Image of page 97
Image of page 98
99 3.1 Sammenfatning Syv ud af 1.000 i job får en arbejds- skade Der bliver anerkendt syv arbejdsskader pr. 1.000 beskæf- tigede om året. Færre end to af disse skader påvirker den tilskadekomnes erhvervsevne.
Image of page 99
Image of page 100

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 224 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors