Asử dụng pháp luật b ap dụng pháp luật c

This preview shows page 20 - 22 out of 22 pages.

a.Sử dụng pháp luật b. Ap dụng pháp luật c. Tuân thủ pháp luật d. Thi hành pháp luật 312 Quan hệ pháp luật là: a. quan hệ nảy sinh trong xã hội được các quy phạm xã hội điều chỉnh và được nhân dân tự giác thực hiện b. quan hệ nảy sinh trong xã hội được các quy phạm pháp luật điều chỉnh và được nhà nước đảm bảo thực hiện c. câu a và b đúng d. câu a và b sai 313 Để trở thành chủ thể của quan hệ pháp luật, chủ thể pháp luật cần có : a. Năng lực pháp nhân b. Năng lực pháp luật c. năng lực hành vi d. câu b và c đúng 314 Năng lực chủ thể của pháp nhân : a.Năng lực pháp luật phát sinh trước , năng lực hành vi phát sinh sau b. Năng lực pháp luật và năng lực hành vi phát sinh và chấm dứt đồng thời. c. câu a & b đúng d. câu a & b sai 315 Quan hệ pháp luật xuất hiện, thay đổi, chấm dứt khi có các yếu tố: a. Sự kiện pháp lý b. Quy phạm pháp luật, chủ thể c. Quy phạm pháp luật, chủ thể, sự kiện pháp d. Quyền và nghĩa vụ của chủ thể 316 Sự kiện pháp lý được chia thành : a. Sự biến b. Hành vi : hành vi hợp pháp và hành vi không hợp pháp. c. khách thể của hành vi d. câu a & b đúng 317 Các dấu hiệu của vi phạm pháp luật a. là hành vi , có tính trái PL, có lỗi, gây thiệt hại cho xã hội do chủ thể có năng lực hành vi thực hiện b. là hành vi, thể hiện dưới dạng hành động, không hành độn g c. tồn tại mối quan hệ nhân quả giữa hành vi và hậu quả d. tất cả đều đúng. 318 Căn cứ để áp dụng trách nhiệm pháp lý là: a. hành vi trái pháp luật, có lỗi b. hành vi trái pháp luật, có lỗi, gây thiệt hại cho xã hội c. hành vi trái pháp luật, gây thiệt hại cho xã hội d. Có lỗi 319 Lôi được thể hiện dưới các hình thức a. lỗi cố ý và lỗi vô ý b. vô ý quá tự tin c. Cố ý trực tiếp d. cố ý gián tiếp 320 Các trường hợp vi phạm pháp luật gồm a. VP hình sự & VP hành chính b. VP dân sự & VP kỷ luật c. Câu a & b đúng d. Câu a & b sai 20
Image of page 20

Subscribe to view the full document.

321 Thẩm quyền ban hành VB của Chủ tịch nước a. Lệnh và quyết định b. Nghị quyết và Thông tư c. Chỉ thị và Quyết định d. Tất cả đều đúng 322 Chức năng đối nội của nhà nước CHXHCNVN là: a. tăng cường hợp tác với các quốc gia trên thế giới b. chức năng kinh tế , chức năng xã hội, chức năng bảo vệ trật tự an toàn xã hội c. Chức năng bảo vệ vững chắc tổ quốc Việt Nam XHCN. d. tất cả đều sai 323 Chức năng đối ngoại của nhà nước CHXHCNVN là: a. chức năng kinh tế , chức năng xã hội.
Image of page 21
Image of page 22
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes