Öeòd eùü ièñ eé øaô eöóùú eþùò éõù

Info icon This preview shows pages 28–30. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: ÖeÒd eÙÜ ièÑ eé ØaÔ eÖÓÙÚ eÞÙÒ éÕÙ iÐib ÖeÔa Ö fa iØeÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ Øe ÐÕÙ e Ðe×d eÙÜ jÓÙ eÙ Ö×a ieÒ ØhaÙÒÙÒga iÒ ØÓ Øa ÐÒÓÒaØÙa Ði×ééga Ð7 E Ü eÖ ie5 C ÓÒ × id é ÖeÞ Ðe jeÙ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðe id e××ÓÙ × a b c d a , 1 , 3 , 5 , 1 b 3 , 1 , , , c , , 3 , 3 , d 1 , 5 , , 4 , 4 D é Øe ÖÑ iÒ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×d ee jeÙ ÒÓÒ × id è ÖeÕÙ ee jeÙ e×ØjÓÙ éd eÙÜ fÓ i×d e×Ù iØee ØÕÙ e Ðe× jÓÙ eÙ Ö×Ób ×e ÖÚ eÒ Ø Ðe×d é i× iÓÒ × d e ÐaÔ ÖeÑ iè Öeé ØaÔ eaÚaÒ Ød e jÓÙ e ÖeÒd eÙÜ ièÑ eé ØaÔ eÖÓÙÚ eÞÙÒ éÕÙ iÐib ÖeÔa Ö fa iØeÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ Øe ÐÕÙ e Ðe×d eÙÜ jÓÙ eÙ Ö×a ieÒ ØhaÙÒÙÒga iÒ ØÓ Øa ÐÒÓÒaØÙa Ði×ééga Ð7 E Ü eÖ ie5 éaÔ Öé fèÖe jÓÙ eÖd eÙÜ fÓ i× ÒÓÒ × id è Öe Ðe jeÙd eba ×ed e ÐagÙ Öe9e ØÓÒ ×ÙÔÔÓ ×eÕÙ eed e ÖÒ ie Öe×Ø jÓÙ éd eÙÜ fÓ i×d e×Ù iØe Ðe×aØ iÓÒ ×d e ÐaÔ ÖeÑ iè Öeé ØaÔ eé ØaÒ ØÔÙb ÐiÕÙ eÑ eÒ Ø e ØÔa Ö fa iØeÑ eÒ ØÓb ×e ÖÚ ée×ÐaÒd e ÐaÔ ÖeÑ iè Öeé ØaÔ e ÓÒÒ eÓÒ × id è ÖeÔa ×d eØaÙÜdaØÙa Ði×a Ø iÓÒ C a ÖaØé Ö i×eÞ Ðe×ØÖÓ i×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hdÙ jeÙd eba ×eÔÙ i×a ÖaØé Ö i×eÞÙÒEdÙ jeÙ ÖéÔ é Øé eÒd eÙÜé ØaÔ e×ÕÙ iÒ eÓÒ × i×ØeÔa ×× iÑ Ô ÐeÑ eÒ ØjÓÙ e Öd e×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hdÙ jeÙd eba ×e éa C éd Ö i A B C a (5 , 0) (0 , 1) (0 , 0) b (0 , 0) (3 , 3) (0 , 0) c (0 , 0) (0 , 0) (1 , 1) F ig 9 eÙdeba ×ede ÐeÜeÖ ie5 jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ E Ü eÖ ie54 Ò×ÙÔÔÓ ×eÕÙ e Ðe jeÙd eba ×ed e ÐagÙ Öee×ØjÓÙ éd eÙÜ fÓ i×d e×Ù iØe Ðe×aØ iÓÒ × d e ÐaÔ ÖeÑ iè Öeé ØaÔ eé ØaÒ ØÔÙb ÐiÕÙ eÑ eÒ Øe ØÔa Ö fa iØeÑ eÒ ØÓb ×e ÖÚ ée×ÐaÒd e ÐaÔ ÖeÑ iè Öeé ØaÔ e ÓÒ Ò eÓÒ × id è ÖeÔa ×d eØaÙÜdaØÙa Ði×a Ø iÓÒ ÓÙ ÖÕÙ e ÐÐe×Úa ÐeÙ Ö×d e θ Ða ×ØÖa Øég ie×Ù iÚaÒ Øe jÓÙ éeÔa Ö haÕÙ e jÓÙ eÙ Ö e×ØÙÒ éÕÙ iÐib Öed ea ×hÔa Ö fa iØeÒ ×ÓÙ ×jeÙÜ? ÖeÑ iè Öeé ØaÔ e : s 1 i = b i D eÙÜ ièÑ eé ØaÔ e : s 2 i ( s 1 ) =            a i × i ( s 1 ) = ( b 1 ,b 2 ) c i × i ( s 1 ) = ( y,b 2 ) , y negationslash = b 1 d i × i ( s 1 ) = ( b 1 ,z ) , z negationslash = b 2 a i × i ( s 1 ) = ( y,z ) , y negationslash = b 1 e Ø z negationslash = b 2 . a 2 b 2 c 2 d 2 a 1 3 , 3 θ, 1 , 1 1 , 1 b 1 1 ,θ 5 , 5 , 1 1 , 1 c 1 1 , 1 1 , 1 1 , 3 1 , 1 d 1 1 , 1 , , 3 , 1 F ig eÙdeba ×ede ÐeÜeÖ ie54 E Ü eÖ ie55 5 ÖÓÙÚ eÞ Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×heÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ Öe×d e× jeÙÜ ×ÓÙ × fÓ ÖÑ eÒÓ ÖÑ a Ðe a b e Ø d d e ÐagÙ Öe ÓÒ ØÖeÞÕÙ edaÒ ×haÙÒd ee×jeÙÜhaÕÙ e jÓÙ eÙ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern