Kortsvarsspørsmål-til-HIS340-Bedriften-høsten-2016-FERDIG.docx

13 gjør rede for ulike typer eierskap vi kan si det

This preview shows page 16 - 19 out of 24 pages.

13. Gjør rede for ulike typer eierskap. - Vi kan si det finnes 4 typer eiere: 1. De passive og kortsiktige: Dette er eierne som hyppig går inn og ut av eierskap, såkalte ”daytraders”. Dette ble mye vanligere i Norge etter at Oslo Børs tok av. Porteføljeforvaltere. Det kan være svært vanskelig for vanlige folk å slå et marked. 2. Passive og langsiktige: Kapitalplasserere. Den type eier som investerer i en bedrift. Vi plasserer for eksempel nasjonal- og oljeformuen i utenlandske bedrifter. 3. Aktive og kortsiktige eiere: Finansielle restruktuerere. De som går inn for å endre noe. Fiendtlige oppkjøp. Kjøper opp selskaper, fusjoner for å øke verdien i selskapet, for så å få en avkastning. Private Equity fond. Tilbakekjøp av aksjer i en bedrift for å øke verdien til en aksje. 4. Aktive og langsiktige : Eksempelvis industriutviklere som Kjell Inge Røkke og Petter Stordalen – kjøper og omstrukturerer bedrifter.
Image of page 16
14. Si noe kort om statlig eierskap i Norge. - I Norge utgjør statens direkte eierskap på Oslo Børs hele 37%, mens staten har kontroll i bedrifter som utgjør 56% av Oslo Børs. I 5 av de 6 største bedriftene i Norge har staten dominerende eierskap. 7. Multinasjonale selskaper og globalisering 1. Hva er forskjellen på utenlandsinvesteringer generelt og direkte utenlandsinvesteringer. - Direkte utenlandsinvesteringer skiller fra det som heter porteføljeinvesteringer eller finansielle investeringer. I den siste går det kun penger ut i et investeringsobjekt i utlandet. I direkte investeringer så følges det av en strøm av ressurser og teknologi, og kanskje tilgang til markeder. Man går inn i et land for å få kontroll. Multinasjonale selskaper starter med direkte utenlandsinvesteringer (DUI). 2. Gjør kort rede for hvorfor begrepet direkte utenlandsinvesteringer er så sentralt i forhold til globalisering. - Globalisering er et uttrykk for voksende markeder med tilhørende spesialisering og arbeidsdeling. Arbeidsdeling er svært viktig for mindre land, og for at de skal få nytte av arbeidsdelingen er det kritisk at den er internasjonal. DUI er blant de største årsakene til etableringen av multinasjonale selskaper og deres senere vekst. Direkte utenlandsinvesteringer er en viktig driver i globaliseringen, fordi de på sitt beste kan spre teknologi, kunnskap og andre ressurser til andre land. 3. Gjør rede for de viktigste årsakene knyttet til globalisering. - De to målene vi har for globalisering er DUI (direkte utenlandsinvesteringer) og internasjonal handel. Den viktigste driveren til globalisering er MNS (multinasjonale selskaper). Det finnes også fem andre drivere: Ny-liberal ideologi: hvor man argumenterte for internasjonal frihandel. Internasjonal styring og regulering. Teknologi, Ikt og infrastruktur. Spredning av finans og kapital. Sosial og kulturell konvergens.
Image of page 17
4. Hva mener vi med eierskapsfortrinn.
Image of page 18

Want to read all 24 pages?

Image of page 19

Want to read all 24 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Spring '17
 • Morten William
 • The Land

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern