Bai tap kiem toan

Nếu kiểm tra tất cả các nghiệp

Info iconThis preview shows pages 7–10. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Nếu kiểm tra tất cả các nghiệp vụ phát sinh, KTV có thể bảo đảm tuyệt đối về sự chính xác của BCTC. PHẦN TRẮC NGHIỆM 1. Trong quá trình thực hiện kiểm toán , kiểm toán viên phải “tỏ ra” độc lập để : a. Hạn chế rủi ro . b. Trở nên độc lập thật sự. c. Duy trì sự tin cậy của xã hội. d. Chấp hành chuẩn mực kiểm toán .
Background image of page 7

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
8 2. Để giảm bớt trách nhiệm pháp lý của mình, kiểm toán viên nên : a. Tìm hiểu kỹ lưỡng về đơn vị được kiểm toán và lập kế hoạch kiểm toán chu đáo. b. Luôn chấp hành các chuẩn mực kiểm toán c. Phát hành các báo cáo “ từ chối cho ý kiến “. d. Luôn tham khảo ý kiến luật sư hoặc tư vấn pháp lý. 3. Đạo đức nghề nghiệp là vấn đề : a. Kiểm toán viên độc lập cần tuân thủ để bảo đảm uy tín nghề nghiệp. b. Kiểm toán viên độc lập được khuyến khích thực hiện để được khen thưởng. c. Kiểm toán viên độc lập phải chấp hành theo quy định của luật pháp. d. Có tính chất riêng tư của kiểm toán viên. 4. Trong quá trình kiểm toán báo cáo tài chính, người kiểm toán viên độc lập phải chịu trách nhiệm về việc : a. Phát hiện các gian lận và sai sót của nhân viên đơn vị . b. Thực hiện đầy đủ kỹ năng và sự thận trọng nghề nghiệp. c. Bảo đảm báo cáo tài chính đã kiểm toán là hoàn toàn chính xác. d. Phát hiện mọi gian lận và sai sót trong báo cáo tài chính của đơn vị . 5. Trong các tình huống dưới đây, tình huống nào sẽ dẫn đến trách nhiệm pháp lý của kiểm toán viên độc lập : a. Kiểm toán viên không tuân thủ điều lệ về Đạo đức nghề nghiệp . b. Có những sai lệch trọng yếu trong báo cáo tài chính đã kiểm toán . c. Kiểm toán viên không tuân thủ chuẩn mực kiểm toán và gây thiệt hại cho một người thứ ba. d. Không phát hiện được gian lận nghiêm trọng của nhân viên đơn vị. BÀI TẬP KIỂM TOÁN Chủ đề 3: HỆ THỐNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ Bài 1 Trong cuộc kiểm toán đầu tiên của anh chị tại một doanh nghiệp sản xuất có quy mô trung bình, Ông Tám là giám đốc công ty có giải thích về cách ông thực hiện việc phân công phân nhiệm tại công ty để tránh không cho phép một người kiểm soát mọi phương diện của một nghiệp vụ như sau: Cô Lan đảm trách việc mua hàng, nhận hàng và giữ hàng. Anh Tiến có trách nhiệm ghi chép các sổ sách về nợ phải thu và thu tiền của khách hàng. Cô Ngọc có trách nhiệm theo dõi sổ sách
Background image of page 8
9 về nhân viên, chấm công, lập bảng lương và phát lương. Ông Tám hỏi ý kiến anh chị về cơ cấu tổ chức của công ty. Anh chi hãy trình bày ý kiến mình và
Background image of page 9

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 10
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page7 / 21

Nếu kiểm tra tất cả các nghiệp

This preview shows document pages 7 - 10. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online