X c x t t x c x t x c x t x c x t x c x t x c x t hnh

This preview shows page 96 - 109 out of 121 pages.

X C X § t t X C X § t X C X § t X C X § t X C X § t X C X § t H×nh 1.55b C p xung ®iÒu khiÓn chØnh l ư u cÇu ba pha ®èi xøng b»ng c¸ch ®Öm xung ®iÒu khiÓn X T1 X T6 X T3 X T2 X T5 X T4
Image of page 96

Subscribe to view the full document.

BÀ I GIẢ NG MÔN ĐIỆ N TỬ CÔNG SUẤ T Trang: 97 §iÒu khiÓn b»ng chïm xung ®iÒu khiÓn U A U B U C t t t t t t t H×nh 1.55c CÊp xung ®iÒu khiÓn chØnh l ư u cÇu ba pha ®èi xøng b»ng chïm xung ®iÒu khiÓn X T1 X T6 X T3 X T2 X T5 X T4
Image of page 97
BÀ I GIẢ NG MÔN ĐIỆ N TỬ CÔNG SUẤ T Trang: 98 Chỉnh lưu bộ á p nử a só ng Chỉnh lưu bộ á p mộ t pha toà n só ng 3.5 CHỈNH LƯU BỘ I P
Image of page 98

Subscribe to view the full document.

BÀ I GIẢ NG MÔN ĐIỆ N TỬ CÔNG SUẤ T Trang: 99 CHỈNH LƯU BỘ I P NỬ A SÓ NG • Ở bán kỳ dương, D 1 dẫn, D 2 ngưng . Tụ C 1 nạp điện đến điện thế đỉnh Um • Ở bán kỳ âm D 1 ngưng và D 2 dẫn điện . Tụ C 2 nạp điện đến điện thế C 2 =U m +UC 1 =2U m Bán kỳ dương kế tiếp, D 2 ngưng, C 2 phóng điện qua tải đến bán kỳ âm kế tiếp C 2 lại nạp điện 2U m
Image of page 99