Ñoäng naêng va ñaäp ξ ξ ξ ξ o o 9 2 3 2 1 30 Z 180 sin thaúng vaø loài raêng 35

Ñoäng naêng va ñaäp ξ ξ ξ ξ o o 9 2 3 2 1 30

This preview shows page 7 - 10 out of 16 pages.

Ñoäng naêng va ñaäp: + = ξ + = ξ = ξ ξ = o o 0 0 9 2 3 2 1 30 Z 180 sin : thaúng vaø loài raêng 35 Z 240 sin : loõm raêng laên con oáng xích 35 , 0 : raêng xích 10 . 225 . t . n . q G ξ : heä soá vaän toác va ñaäp. 7.3.2. Soá raêng ñóa xích 7.3.2.1. Soá raêng taûi toái thieåu Z min : Baûng 7.1 Baûng höôùng daãn choïn soá raêng cuûa ñóa xích nhoû Tyû soá truyeàn i 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 >6 Loaïi xích Soá raêng Z 1 Xích oáng con laên 30-27 27-25 25-23 23-21 21-17 17-15 Xích raêng 35-32 32-30 30-27 27-23 23-19 19-17 Bò haïn cheá bôûi ñoä moøn cuûa baûn leà, bôûi taûi troïng ñoäng vaø taûi troïng va ñaäp cuûa maét xích vaøo raêng. Thöôøng choïn soá raêng Z 1 cuûa baùnh chuû ñoäng theo i (baûng 7.1).
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 150 Tröôøng hôïp haïn cheá khuoân khoå boä truyeàn, neáu aùp suaát treân baûn leà xích p vaø löïc voøng P nhoû coù theå choïn Z min = 7 ñoái vôùi xích oáng con laên vaø Z min = 13 ñoái vôùi xích raêng. 7.3.2.2. Soá raêng taûi toái ña Z max : bò haïn cheá bôûi ñoä taêng böôùc xích Δ t do baûn leà bò moøn sau moät thôøi gian laøm vieäc. Khi böôùc xích taêng moät löôïng Δ t xích bò keùo xa voøng chia moät löôïng Δ D: Z 180 sin t D o Δ = Δ (7.11) Trong coâng thöùc treân khi Z lôùn thì Δ D seõ lôùn, do ñoù ñeå taêng thôøi gian söû duïng cuûa boä truyeàn ngöôøi ta söû duïng Z max treân cô sôû giôùi haïn tyû soá Δ t/t = (1,25 ÷ 2)%. B Z 180 sin 1 . t t t D o Δ = Δ (7.12) B laø soá tìm baèng thöïc nghieäm. 7.3.3. Böôùc xích t Böôùc xích ñaëc tröng cho khaû naêng taûi cuûa boä truyeàn. Khi t caøng lôùn: - Khaû naêng taûi cuûa boä truyeàn caøng lôùn. - Trò soá cho pheùp cuûa taàn soá va ñaäp [u] (baûng 7.2) giaûm. - Taûi troïng ñoäng, tieáng oàn vaø va ñaäp taêng. Vì theá vôùi boä tryeàn coù vaän toác vaø taûi troïng truyeàn lôùn neân choïn böôùc t lôùn, coøn ñeå baûo ñaûm cho khaû naêng taûi thì taêng chieàu roäng xích (ñoái vôùi xích raêng ) hay taêng soá daõy xích (ñoái vôùi xích oáng, xích oáng con laên). Baûng 7.2 Soá laàn va ñaäp cho pheùp [u] trong 1 giaây Böôùc xích t Loaïi xích 12 hoaëc 12,7 15 hoaëc 15,87 19,05 hoaëc 20 15 hoaëc 25,4 30 hoaëc 31,75 35 hoaëc 40 44,45 hoaëc 45 50 hoaëc 50,8 Xích oáng Xích oáng con laên 60 45 35 30 25 20 15 12 Xích raêng 80 65 50 30 25 - - -
Image of page 8
Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 7. TRUYEÀN ÑOÄNG XÍCH 151 7.3.4. Khoaûng caùch truïc A vaø soá maét xích ω 7.3.4.1. Khoaûng caùch truïc nhoû nhaát A min A min ñöôïc xaùc ñònh töø ñieàu kieän goùc oâm ñóa nhoû α 1 120 o . Khi i 3 : ] mm [ , 50 30 2 D D A 2 e 1 e min ÷ + + = (7.13) Khi i > 3 : ] mm [ , 10 i 9 2 D D A 2 e 1 e min + × + = (7.13’) A nhoû nhaát khi soá maét xích ít, soá laàn moãi maét xích laøm vieäc trong moät ñôn vò thôøi gian taêng leân. A lôùn seõ laøm xích mau chuøng. Vò vaäy A toát nhaát: A = (30 ÷ 50).t, A min =80.t.
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

Image of page 10
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes