Chương 2 nth lâm xiêm dung a nhdkh pgsts phan

Info icon This preview shows pages 64–65. Sign up to view the full content.

CHƯƠNG 2 NTH: Lâm Xiêm Dung A NHDKH: PGS.TS. Phan Thị Bích Nguyệt 2.2.2. Tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế thông qua kênh truyền dẫn trung gian Dựa vào những bài nghiên cứu của các tác giả lớn trên thế giới về vấn đề tác động của nợ công đến tăng trưởng kinh tế ta có thể thấy nợ công không tác động một cách trực tiếp đối với tăng trưởng kinh tế mà thông qua các kênh truyền dẫn trung gian như tiết kiệm tư, đầu tư công, thuế và lãi suất danh nghĩa, lãi suất thực. Tuy nhiên, trong phần nghiên cứu tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế thông qua các kênh truyền dẫn trung gian tại Việt Nam, tác giả chỉ tìm hiểu mối quan hệ của hai kênh truyền dẫn là tiết kiệm trong nước và thuế. Sở dĩ hai kênh truyền dẫn tiết kiệm trong nước và thuế được chọn cho bài nghiên cứu này là vì tiết kiệm trong nước và thuế có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người dân trong nền kinh tế và từ đó ảnh hưởng trực tiếp đến tăng trưởng kinh tế. Cụ thể, khi thu nhập vượt mức chi tiêu bản thân và nuôi dưỡng người phụ thuộc, người dân tiến hành thực hiện nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân của mình cho Nhà Nước theo thuế suất quy định trên phần thu nhập còn lại. Với phần thu nhập dư thừa, người dân có quyền sử dụng nguồn tài chính của bản thân để tiết kiệm hoặc đầu tư. Qua đó, thuế ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập khả dụng của mỗi người lao động. Ngoài ra, tiết kiệm trong nước là một nguồn vốn tiềm năng có thể huy động vào phát triển kinh tế và giảm bớt những chi phí về đàm phán, những điều khoản phức tạp so với huy động vốn nước ngoài. Như vậy, hai kênh truyền dẫn được chọn đã thực sự có tác động đến tăng trưởng kinh tế và sự tác động của những kênh truyền dẫn này dưới sự biến động của nợ nước ngoài và ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế Việt Nam sẽ được làm rõ trong phần 2.2.2.1 và phần 2.2.2.2 của bài viết này bằng phương pháp thống kê mô tả. Lí do mà bài nghiên cứu phải dựa vào chỉ tiêu nợ nước ngoài để phân tích đại diện sự tác động của nợ công đối với tăng trưởng kinh tế và những kênh truyền dẫn trung gian. Là do việc chưa minh bạch trong công bố thông tin, số liệu, không đồng nhất về quan điểm và cách tính nợ công của Việt Nam và các tổ chức lớn trên thế giới như IMF, WB đã làm cho bài viết gặp phải những khó khăn về thu nhập và
Image of page 64

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 65
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Fall '18
 • Thang

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern