Course Hero Logo

Ccccoooonnnnttttaaaacccctttt uuuunnnnttttiiiillll

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 246 - 247 out of 295 pages.

ccccoooonnnnttttaaaacccctttt uuuunnnnttttiiiillll yyyyoooouuuu’’rrrreeee ccccoooonnnnffffiiiiddddeeeennnntttt yyyyoooouuuu’’vvvveeee ffffoooouuuunnnndddd ssssoooommmmeeeeoooonnnneeee wwwwhhhhoooo ttttrrrruuuullllyyyy wwwwaaaannnnttttssss ttttoooo sssseeeeeeeeyyyyoooouuuu ssssuuuucccccccceeeeeeeedddd ssssoooooooonnnneeeerrrr rrrraaaatttthhhheeeerrrr tttthhhhaaaannnn llllaaaatttteeeerrrr aaaannnndddd ggggiiiivvvveeeessss yyyyoooouuuu ccccoooonnnnccccrrrreeeetttteeee rrrraaaatttthhhheeeerrrr tttthhhhaaaannnnvvvvaaaagggguuuueeee aaaaddddvvvviiiicccceeee.........NNNNNNNNNNNNooootttt eeeevvvveeeerrrryyyy iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnnaaaallll mmmmeeeeeeeettttiiiinnnngggg yyyyiiiieeeellllddddssss rrrreeeessssuuuullllttttssss——tttthhhhaaaatttt iiiissss wwwwhhhhyyyy iiiitttt iiiisssseeeessssppppeeeecccciiiiaaaallllllllyyyy iiiimmmmppppoooorrrrttttaaaannnntttt ttttoooo hhhhaaaavvvveeee aaaa pppprrrroooocccceeeessssssss wwwwhhhheeeerrrreeeebbbbyyyy yyyyoooouuuu pppprrrriiiioooorrrriiiittttiiiizeeee yyyyoooouuuurrrr ttttaaaarrrrggggeeeetttteeeemmmmppppllllooooyyyyeeeerrrrssss (yyyyoooouuuurrrr LLLLLLLLLLLLLAAAAAAAAAAAMMMMMMMMMMMMPPPPPPPPPPPPP lllliiiisssstttt) bbbbeeeeffffoooorrrreeee iiiinnnniiiittttiiiiaaaattttiiiinnnngggg aaaa pppprrrroooocccceeeessssssss (tttthhhheeee 3333333333BBBBBBBBBBB777777777 RRRRRRRRRRRoooouuuuttttiiiinnnneeee)ffffoooorrrr ssssyyyysssstttteeeemmmmaaaattttiiiiccccaaaallllllllyyyy rrrreeeeqqquuuueeeessssttttiiiinnnngggg,,,,,,,,, sssscccchhhheeeedddduuuulllliiiinnnngggg,,,,,,,,, aaaannnndddd ccccoooonnnndddduuuuccccttttiiiinnnngggg iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnnaaaallllsssswwwwiiiitttthhhh yyyyoooouuuurrrr hhhhiiiigggghhhheeeesssstttt---------pppprrrriiiioooorrrriiiittttyyyy ttttaaaarrrrggggeeeettttssss ssssiiiimmmmuuuullllttttaaaannnneeeeoooouuuussssllllyyyy.........WWWWWWWhhhheeeennnn yyyyoooouuuu jjjjoooobbbb---------sssseeeeeeeekkkk iiiinnnn tttthhhhiiiissss ffffaaaasssshhhhiiiioooonnnn,,,,,,,,, nnnnoooo ssssiiiinnnngggglllleeee ffffrrrruuuuiiiittttlllleeeessssssss iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnnaaaalllliiiinnnntttteeeerrrrvvvviiiieeeewwww iiiissss aaaa ffffaaaaiiiilllluuuurrrreeee——iiiitttt’’ssss ssssiiiimmmmppppllllyyyy aaaannnn iiiinnnnvvvveeeessssttttmmmmeeeennnntttt tttthhhhaaaatttt hhhhaaaassssnnnn’’tttt ppppaaaaiiiidddd ooooffffffff yyyyeeeetttt......... AAAAAAAAAAAssssmmmmyyyy ddddeeeeaaaarrrr mmmmooootttthhhheeeerrrr uuuusssseeeedddd ttttoooo ssssaaaayyyy,,,,,,,,, “TTTTTTTTTTTThhhheeee ddddiiiiffffffffeeeerrrreeeennnncccceeee bbbbeeeettttwwwweeeeeeeennnn aaaa ggggoooooooodddd mmmmeeeeaaaallll aaaannnndddd aaaabbbbaaaadddd mmmmeeeeaaaallll iiiissss aaaabbbboooouuuutttt aaaannnn hhhhoooouuuurrrr”——tttthhhhaaaatttt iiiissss ttttoooo ssssaaaayyyy,,,,,,,,, yyyyoooouuuu mmmmiiiigggghhhhtttt bbbbeeee aaaa ggggrrrreeeeaaaatttt ffffiiiitttt bbbbuuuutttt aaaarrrreeeessssiiiimmmmppppllllyyyy iiiinnnn tttthhhheeee rrrriiiigggghhhhtttt ppppllllaaaacccceeee aaaatttt tttthhhheeee wwwwrrrroooonnnngggg ttttiiiimmmmeeee......... TTTTTTTTTTTThhhhuuuussss,,,,,,,,, iiiinnnn tttthhhheeee nnnneeeexxxtttt cccchhhhaaaapppptttteeeerrrr,,,,,,,,, wwwweeee’’llllllllddddiiiissssccccuuuussssssss hhhhoooowwww ttttoooo mmmmaaaaxxxiiiimmmmiiiizeeee oooouuuurrrr ffffoooolllllllloooowwww---------uuuupppp ttttoooo aaaacccchhhhiiiieeeevvvveeee tttthhhheeee bbbbeeeesssstttt ppppoooossssssssiiiibbbblllleeee rrrreeeessssuuuullllttttssssffffrrrroooommmm tttthhhheeee iiiinnnnffffoooorrrrmmmmaaaattttiiiioooonnnnaaaallllssss wwwweeee

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 295 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Summer
Professor
NoProfessor
Tags

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture