c ti n này đã c i � ị ố ớ � ự ễ ả thi n thu nh p ng n h n nh ng nhanh chóng d n

C ti n này đã c i ? ị ố ớ ? ự ễ ả thi

This preview shows page 1 - 3 out of 3 pages.

c ti n này đã c i ế thi n thu nh p ng n h n nh ng nhanh chóng d n đ n m t l ng l n các kho n ư ế ượ ph i thu khó ki m soát. Xerox Mexico cũng x lý không đúng cách các giao d ch v i các đ i lý bên th ba và các c quan chính ph đ tăng thu nh p. ơ CÁI K T C phi u Xerox, giao d ch m c trên 60 đô la m t c phi u tr c khi thông báo ế ế ướ v các v n đ k toán, đã gi m xu ng d i 5 đô la m t c phi u vào năm 2000 ế ướ ế sau khi các ho t đ ng k toán nghi v n đ c công khai. Vào tháng 4 năm 2002, ế ượ Xerox đã đ t đ c th a thu n gi i quy t v ki n c a mình v i SEC. Theo Ngh ượ ế đ nh (Consent Decree) , Xerox đã đ ng ý l p l i báo cáo tài chính t năm 1997 đ n năm 2000. Xerox cũng đ ng ý tr kho n ti n ph t 10 tri u đô la và thành ế l p m t y ban giám đ c bên ngoài đ xem xét các chính sách và ki m soát k ộ ủ ế toán nguyên li u c a công ty. Vào tháng 6 năm 2003, sáu giám đ c đi u hành c p cao c a Xerox đã đ ng ý tr h n 22 tri u đô la đ gi i quy t v ki n c a h v i ơ ế SEC liên quan đ n v l a đ o b cáo bu c. Sáu giám đ c đi u hành là Paul A. ế ụ ừ
Image of page 1
Allaire, ch t ch và CEO; Barry B. Romeril, giám đ c tài chính (CFO); G. Richard ủ ị Thoman, ch t ch và COO; Philip D. Fishback, ng i ki m soát; và hai giám đ c ủ ị ườ đi u hành tài chính khác: Daniel S. Marchibroda và Gregory B. Tayler. B i vì các giám đ c đi u hành không b k t t i, Xerox đã đ ng ý tr t t c tr 3 tri u đô la ế ả ấ ti n ph t. T t c các giám đ c đi u hành đã t ch c v trí c a h t i Xerox. ọ ạ
Image of page 2
Image of page 3

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 3 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture