Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9 TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 206 Baûng 97 Trò soá

Giaùo trình cô hoïc öùng duïng chöông 9

This preview shows page 22 out of 22 pages.

Giaùo Trình CÔ HOÏC ÖÙNG DUÏNG CHÖÔNG 9. TRUÏC VAØ OÅ ÑÔÕ 206 Baûng 9.7 Trò soá heä soá taûi troïng ñoäng K ñ Tính chaát cuûa taûi troïng taùc duïng leân oå K ñ Thí duï Taûi troïng eâm, khoâng va ñaäp. 1 OÅ trong truyeàn ñoäng ma saùt (ñai, baùnh ma saùt), truyeàn ñoäng coù noái truïc ñaøn hoài, truïc truyeàn chung loaïi nhoû. Taûi troïng coù va ñaäp nheï, quaù taûi tôùi 125% so vôùi taûi thöôøng 1 ÷ 1,2 OÅ trong truyeàn ñoäng baùnh raêng chòu taûi eâm; trong maùy caét kim loaïi coù chuyeån ñoäng chính quay troøn; ôû trong ñoäng cô ñieän, quaït gioù, baêng taûi, maùy vaän chuyeån,… Taûi troïng coù va ñaäp trung bình, quaù taûi tôùi 150% so vôùi taûi bình thöôøng 1,3 ÷ 1,8 OÅ trong hoäp toác ñoä cuûa oâtoâ vaø maùy keùo, cô caáu quay vaø di chuyeån caàn truïc, hoäp giaûm toác (K ñ = 1,3 ÷ 1,5). OÅ baùnh oâtoâ vaø maùy keùo, oå ñoäng cô ñoát trong, maùy baùo vaø maùy xoïc (K ñ = 1,5 ÷ 1,8) Taûi troïng coù va ñaäp vaø chaán ñoäng maïnh, quaù taûi tôùi 200% so vôùi taûi bình thöôøng. 1,8 ÷ 2,5 OÅ truïc caùn cuûa maùy caùn loaïi trung bình, oå maùy nghieàn quaëng vaø ñaù, maùy reøn loaïi nhoû. Taûi troïng coù va ñaäp maïnh quaù taûi tôùi 300% so vôùi taûi bình thöôøng. 2,5 ÷ 3 OÅ truïc caùn cuûa maùy caùn loaïi naëng, oå maùy buùa loaïi naëng, maùy cöa. Baûng 9.8 Trò soá heä soá vaän toác K n n/n gh K n n/n gh K n n/n gh K n 1 1 1,7 0,49 2,4 0,19 1,1 0,92 1,8 0,43 2,5 0,16 1,2 0,83 1,9 0,38 2,6 0,14 1,3 0,75 2,0 0,33 2,7 0,12 1,4 0,68 2,1 0,29 2,8 0,12 1,5 0,62 2,2 0,25 2.9 0,9 1,6 0,55 2,3 0,22 3,0 0,9
Image of page 22
 • Fall '19
 • SADASDA

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes