Nh ữ ng ch ỉ tiêu trọ ng y ếu nhƣng không

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 35 - 37 out of 113 pages.

Nh ng ch tiêu trọ ng y ếu nhƣng không biến đổi theo doanh thu nhƣ tài sả n c đị nh, n dài hạn đế n h n tr , vay ng n h ạn, …thì cần căn cứ vào kế ho ạch đầu tƣ tài s ản và kế ho ạch huy độ ng v n c th c ủa công ty để d báo. M t s ch tiêu có tỷ tr ng quá nhỏ, không ảnh hƣở ng tr ng y ếu đến tình hình tài chính củ a doanh nghi ệp thì có th d báo thông qua tỷ l % trên doanh thu hoặc không. 1.3.2.3 D báo báo cáo kế t qu kinh doanh Trên cơ sở d báo doanh thu và tỷ l c ủa các khoả n m c thu ộc báo cáo kế t qu kinh doanh đã dự báo trƣớ c bƣớc 1 và bƣớ c 2 ta l ập báo cáo kế t qu kinh doanh d báo và tính toán các chỉ tiêu còn lạ i. 1.3.2.4 D báo bảng cân đố i k ế toán và xác đị nh nhu c u v n b sung Trên cơ sở d báo doanh thu và tỷ l các khoả n m c bi ến đổi theo doanh thu đã d báo nhƣ: tiền và tƣơng đƣơng tiề n, kho n ph ải thu, hàng tồ n kho, ph i tr ngƣờ i
Image of page 35

Subscribe to view the full document.

26 bán,…để d báo các khoả n m ục này, dựa trên thông tin về vi ệc đầu tƣ tài sả n c đị nh để d báo tài sả n c đị nh, k ế ho ạch huy độ ng v ốn vay để d báo nợ ng n h ạn và dài h ạn…Từ đó tiến hành lậ p b ảng cân đố i k ế toán dự báo. Nhu c u v n b sung = t ổng tài sả n - (N ph i tr + V n ch s h u) 1.3 .2.5 Điề u ch nh d báo Đứng trên góc độ doanh nghi p, n ế u nhu c u v n c n b sung quá lớ n khi ế n doanh nghi ệp không muố n ho ặc không có khả năng huy động thì công ty sẽ ti ến hành điề u ch nh l i nh ng d báo của mình bằng cách thay đổi chính sách quản lý, sử d ng v n. M t s cách thƣờ ng s d ụng nhƣ đẩ y nhanh t ốc độ thu h i n để gi m kho n ph i thu, đẩ y nhanh k lƣu chuyển hàng hóa để gi ảm hàng tồn kho, kéo dài thờ i gian chi ế m d ng v ốn nhà cung cấp để tăng khoả n ph i tr nhà cung cấ p , kéo dài thờ i gian tr lƣơng cho ngƣời lao động để tăng Phả i tr ngƣời lao độ ng,..Nh ững điề u ch ỉnh này có thể nh hƣởng đế n doanh thu c a doanh nghi ệp nên có thể ph ải điề u ch nh l i c doanh thu. Chi phí lãi vay đƣợc xác định sau khi điề u ch ỉnh qua công thứ c: Chi phí lãi vay == Lãi suấ t vay * Vay n d ài h n + N dài hạ n đế n h n tr + Nhu c u v n b sung T đó cần xác đị nh l i l i nhu ận và vố n ch s h u c a doanh nghi p.
Image of page 36
Image of page 37
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes