Величина резервного фонду бю

This preview shows page 7 - 9 out of 24 pages.

1. Величина резервного фонду бюджету розраховується від:а) загального фонду; б) спеціального фонду; в) фонду розвитку; г) фонду споживання.2. До оборотних коштів належать:а) сировина, матеріали, покупні напівфабрикати; б) паливо, тара, прилади, інструменти;в) незавершене виробництво; г) усі відповіді вірні.3. Бізнес-план підприємства складається дляа) зовнішніх користувачів; б) внутрішніх користувачів; в) зовнішніх і внутрішніх користувачів; г) немає вірної відповіді
Тест №61. Виберіть подію, яку можна віднести до категорії соціального ризику:а) народження першої дитини в сім’ї; б) пошкодження автомобіля швидкої допомоги врезультаті дорожньо-транспортної пригоди; в) втрата будинку та майна в результаті пожежі;г) пошкодження будівлі дитячого будинку в результаті повені.2. Серед переліку джерел наповнення державних цільових фондів ключову рольвідіграють:а) бюджетні кошти; б) податки і збори; в) доходи від діяльності; г) кредитні ресурси.3. Чи мають право місцеві органі влади формувати позабюджетні фонди:а) так; б) ні; в) в окремих випадках; г) лише з дозволу вищих органів влади.Тест №71. Кошти резервного фонду можуть використовуватись ...а) для матеріального стимулювання працівників; б) для оновлення основних фондів; в) длявиплати дивідендів привілейованим акціонерам; г) правильної відповіді немає.2. До безстрокових рахунків належать:а) рахунки до запитання; б) рахунки з попереднім повідомленням про вилучення; в) ощаднірахунки; г) правильної відповіді немає.3. Рефінансування попередніх випусків облігацій – це ...а) анулювання попередніх випусків облігацій; б) зміна процентної ставки або інших умоввипуску облігацій; в) викуп раніше емітованих облігацій за рахунок коштів нової емісії;г) правильної відповіді немає.Тест №81. Рентабельність – це:а) відносний показник, що характеризує рівень прибутковості та визначається у відсотках;б) спроможність забезпечити діяльність підприємства за рахунок власних коштів;в) відношення грошових коштів підприємства до поточних зобов’язань;г) немає вірної відповіді.2. До абсолютно ліквідних активів підприємства відносять;а) поточні фінансові інвестиції та дебіторська заборгованість;б) виробничі запаси та готову продукцію;в) грошові кошти в касі та на рахунках в банку;г) грошові кошти в касі.3. Власний оборотний капітал визначається як різниця:а) величини власного капіталу та оборотних активів підприємства;б) поточних активів і поточних пасивів;в) поточних пасивів і необоротних активів;г) поточних активів і власного капіталу.Тест №91. Для визначення об’єкта оподаткування податком на прибуток не враховують доходи:а) від реалізації товарів; б) позитивне значення курсових різниць; в) суми штрафів та/або неустойки чи пені, фактично отримані за рішенням сторін договору або відповідних державних органів, суду; г) сума попередньої оплати та авансів, отримана в рахунок оплати товарів, виконаних робіт, наданих послуг.2. Чим визначається структура податкової системи:а) рівнем економічного розвитку країни; б) політичними силами, що перебувають при владі; в) кількістю податків; г) усім перерахованим.3. Принцип рівності у податковій сфері передбачає:

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture