B thu thập bằng chứng về sự yếu kém c?a

Info icon This preview shows pages 12–15. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
b. Thu thập bằng chứng về sự yếu kém của kiểm soát nội bộ . c. Thu thập bảo đảm hợp lý về việc thực hiện đầy đủ và hữu hiệu các thủ tục kiểm soát . d. Tìm hiểu về hệ thống kiểm soát nội bộ để lập kế hoạch kiểm toán. BÀI TẬP KIỂM TOÁN Ch đề 4 : CHUẨN BỊ KIỂM TOÁN Bài 1 Khi lập kế hoạch kiểm toán báo cáo tài chính, kiểm toán viên phải hiểu rủi ro kiểm toán và các loại rủi ro.
Image of page 12

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
13 Yêu cầu : Trong mỗi tình huống dưới đây, cho biết loại rủi ro tương ứng. Các loại rủi ro : A. Rủi ro kiểm soát B. Rủi ro phát hiện C. Rủi ro tiềm tàng Các tình huống : 1. Khách hàng không phát hiện được gian lận của nhân viên kịp thời vì tài khoản tiền gởi ngân hàng không được chỉnh hợp hàng tháng. 2. Tiền dễ bị đánh cắp hơn than tồn kho. 3. T hư xác nhận các khoản phải thu của kiểm toán viên không phát hiện được các sai sót trọng yếu. 4. Các khoản chi quỹ không được xét duyệt đúng. 5. Không thực hiện sự phân công phân nhiệm đầy đủ. 6. Thiếu các thử nghiệm cơ bản cần thiết. 7. Sự phát triển của khoa học kỹ thuật làm cho sản phẩm chính của doanh nghiệp có khả năng bị lỗi thời. 8. Kiểm toán viên chọn mẫu không đại diện cho tổng thể nên đưa ra kết luận rằng khoản mục không có sai sót trọng yếu trong khi thực tế có sai sót trọng yếu. 9. Giám đốc và kế toán trưởng công ty được hưởng một khoản thưởng hàng năm trên tổng số lợi nhuận sau thuế mà công ty đạt được. 10. Khoản mục được xác định căn cứ trên các ước tính hợp lý thay vì các chứng từ chính xác. Bài 2 Bạn đang tìm hiểu khách hàng để chuẩn bị cho việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Bình Minh. Dưới đây là báo cáo tài chính tóm tắt của công ty Bình Minh. Bạn được giao nhiệm vụ thực hiện một số thủ tục phân tích ban đầu để qua đó xác định những lĩnh vực có thể có rủi ro cao. Năm nay Năm trước Chênh lệch Giải thích (*) Số tiền % Tài sản Tiền 584 564 20 4% Nợ phải thu 4.411 4.313 98 2% Dự phòng NPT khó đòi (78) (76) (2) 3% Hàng tồn kho 8.047 7.160 887 12%
Image of page 13
14 Năm nay Năm trước Chênh lệch Giải thích (*) Số tiền % Chi phí trả trước 175 134 41 31% Cộng tài sản lưu động 13.139 12.095 1.044 9% Tài sản cố định hữu hình 9.636 9.436 200 2% Hao mòn TSCĐ (1.244) (1.139) (105) 9% Tổng tài sản 21.531 20.392 1.139 6% Nguồn vốn Phải trả người bán 5.146 4.759 387 8% Chi phí phải trả 353 371 (18) -5% Nợ dài hạn đến hạn trả 500 500 - 0% Cộng nợ ngắn hạn 5.999 5.630 369 7% Nợ dài hạn 4.000 4.500 (500) -11% Nguồn vốn kinh doanh 5.300 5.300 - 0% Lợi nhuận chưa phân phối 6.232 4.962 1.270 26% Tổng nguồn vốn 21.531 20.392 1.139 6% Doanh thu thuần 30.160 28.876 1.284 4% Giá vốn hàng bán 15.043 14.932 111 1% Lãi gộp 15.117 13.944 1.173 8% Chi phí bán hàng & quản lý DN 10.684 10.547 137 1% Lợi nhuận thuần từ HĐKD 4.433 3.397 1.036 30% Lỗ hoạt động tài chính 480 540 (60) -11%
Image of page 14

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Image of page 15
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern