ể ả � ả ti n c a DN ề � A410 59 Khi mô t chu trình c n l u ý các thông tin sau

Ể ả ? ả ti n c a dn ề ? a410 59 khi mô t

This preview shows page 4 - 6 out of 9 pages.

ả ạ ti n c a DN.
Image of page 4
A410 5/9 Khi mô t chu trình, c n l u ý các thông tin sau: (1) các lo i nghi p v tr ng y u c a chu trình t giai đo n th c ư ế hi n nghi p v , ghi chép nghi p v và b o v các tài s n liên quan; (2) các th t c ki m soát chính c a DN đ i v i ủ ụ chu trình này; (3) th m quy n phê duy t c a các b ph n, phòng ban đ i v i các khâu trong chu trình; (4) các tài li u và báo cáo chính đ c s d ng cho m c đích ki m soát trong chu trình; (5) l u ý v vi c phân công phân nhi m ượ ư trong chu trình, đ m b o ghi nh n vi c m t ng i đ m nhi m nhi u khâu trong m t chu trình (n u có). ườ ế N u s d ng ph ng pháp tr n thu t đ mô t thì có th áp d ng b ng sau: ế ươ ST T Mô t các nghi p v chính c a chu trình Th t c ki m soát ủ ụ Ng i th c ườ hi n Th m quy n phê duy t Tài li u kèm theo 1 Nh n đ n hàng và ký h p đ ng ơ Xét duy t h p đ ng thông qua giám đ c Tr ng phòng ưở kinh doanh Giám đ c Đ n đ t ơ hàng, h p đ ng 2 Xu t hàng và xu t hóa đ n ơ Đ i chi u phi u xu t ế ế kho v i hóa đ n GTGT ơ Xu t hàng: th kho Xu t hóa đ n: ơ ng i bán hàng ườ Xu t hàng: K ế toán kho, K ế toán tr ng ưở Phi u ế xu t kho, hóa đ n ơ GTGT 3 Th i đi m chuy n giao quy n l i và r i ro liên quan đ n hàng hóa và ế d ch v . Đ i chi u đ n đ t ế ơ hàng khách hàng v i biên b n giao nh n Lái xe Th kho khách hàng Biên b n giao nh n 4 Tìm hi u h th ng CNTT có nh h ng đ n chu trình bán hàng và ưở ế vi c ghi nh n doanh thu. Ki m soát, đ i chi u ế tài li u và trên h th ng CNTT B ph n bán hàng, k toán ế ph i thu - công n K toán ế tr ng, t ng ưở giám đ c Báo cáo bán hàng, b ng theo dõi tình hình doanh thu 5 Thu ti n Ki m soát, đ i chi u ế K toán thanh ế toán, k toán ế doanh thu - công n K toán ế tr ng, giám ưở đ c Gi y báo có t ngân hàng. 6 Hàng bán tr l i, gi m giá hàng bán ả ạ Xét duy t c a ban Giám đ c. Th kho, B ph n kinh doanh, k toán ế bán hàng, B ph n KCS K toán ế tr ng, giám ưở đ c Phi u ế khi u ế n i. Hóa đ n ơ đi u ch nh 7 Ph i thu khó đòi Xét duy t c a ban Giám đ c. K toán công ế n N quá h n 6 tháng tr lên thì công ty trình Ban giám đ c đ trích l p d phòng Giám đ c Báo cáo công n quá h n 8 Các kho n đi u ch nh cu
Image of page 5
Image of page 6

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 9 pages?

 • Summer '18
 • mr Phuong

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture