Thêi ióm xc þnh doanh thu ó xc þnh thu nhëp

This preview shows page 38 - 50 out of 62 pages.

thêi ®iÓm x¸c ®Þnh doanh thu ®Ó x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ®îc x¸c ®Þnh nh sau ®èi víi ho¹t ®éng b¸n hµng ho¸ lµ thêi ®iÓm chuyÓn giao quyÒn së h u, sö dông hµng ho¸ cho ngêi mua ®èi víi dÞch vô lµ thêi ®iÓm hoµn thµnh viÖc cung øng dÞch vô hoÆc ®· xuÊt ho¸ ®¬n b¸n hµng Mét sè TH kh¸c Hµng b¸n theo ph¬ng thøc tr¶ gãp ta x¸c ®Þnh theo gi¸ tr¶ tiÒn mét lÇn kh«ng bao gåm tiÒn l·i tr¶ chËm tr¶ gãp Hµng ho¸ do ®¬n vÞ lµm ra dïng ®Ó biÕu tÆng, trao ®æi ®îc x¸c ®Þnh theo gi¸ t¬ng ®¬ng hµng trao ®æi hoÆc gi¸ trÞ hiÖn t¹i trªn thÞ trêng
Image of page 38
C¸c kho¶n chi ®îc trõ vµ kh«ng ®îc trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ - Nguyªn t¾c x¸c ®Þnh c¸c kho¶n chi ®îc trõ: C¸c kho¶n Chi ®îc trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ ph¶I ®¶m b¶o nguyªn t¾c sau Kho¶n chi phÝ thùc tÕ ph¸t sinh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Kho¶n chi cã ®ñ ho¸ ®¬n chøng tõ hîp ph¸p theo qui ®Þnh cña ph¸p luËt Kho¶n chi t¬ng øng víi doanh thu tÝnh thuÕ
Image of page 39
Image of page 40
C¸c kho¶n chi kh«ng ®îc trõ khi x¸c ®Þnh thu nhËp chÞu thuÕ -Chi khÊu hao tsc® kh«ng sö dông cho ho¹t ®éng SX, kinh doanh hµng ho¸ dÞch vô Chi phÝ khÊu hao ®èi víi tµi s¶n kh«ng cã giÊy tê chøng minh thuéc quyÒn së h÷u cña ®¬n vÞ PhÇn khÊu hao vît ®Þnh møc cña qui ®Þnh hiÖn hµnh Chi phÝ khÊu hao víi tµi s¶n ®· khÊu hao hÕt gi¸ trÞ Chi phÝ khÊu hao c«ng tr×nh trªn ®Êt võa sö dông cho s¶n xuÊt kinh doanh võa sö dông cho môc ®Ých kh¸c
Image of page 41
Image of page 42
Image of page 43
Image of page 44
Image of page 45
Chi phÝ NVL hµng ho¸ phÇn vît ®Þnh møc tiªu hao hîp lý, phÇn tæn thÊt ®· ®îc båi th êng Møc tiªu hao hîp lý ®îc qui ®Þnh nh sau: ®èi víi NVL Nhµ níc ®· ban hµnh thi thùc hiÖn theo ®Þnh møc cña NN. Trêng hîp ®Þnh møc do doanh nghiÖp x©y dùng thi ph¶i x©y dùng tõ ®Çu n¨m hoÆc ®Çu kú vµ ph¶i th«ng b¸o cho c¬ quan thuÕ qu¶n lý trùc tiÕp tríc 3 th¸ng Chi tiÒn l¬ng vît qui ®Þnh kh«ng ghi trong hîp ®ång lao ®éng Chi trang phôc cho ngêi lao ®éng kh«ng ®óng qui ®Þnh
Image of page 46
Image of page 47
Kú tÝnh thuÕ Thêng lµ mét n¨m d¬ng lÞch Trong trêng hîp doanh nghiÖp thµnh lËp míi hoÆc s¸t nhËp th× kú kÕ to¸n cã thÓ kÐo dµi nhng kh«ng vît qu¸ 15 th¸ng
Image of page 48
®¨ng ký , kª khai, nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ TNDN - ®¨ng ký thuÕ TNDN: C¬ së kinh doanh cã tr¸ch nhiÖm ®¨ng ký thuÕ TNDN cïng víi viÖc ®¨ng ký nép thuÕ GTGT, khi ®¨ng ký thuÕ ph¶I khai râ c¶ ®¬n vÞ trùc thuéc h¹ch to¸n kinh doanh ®éc lËp vµ c¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc b¸o sæ C¸c c¬ së trùc thuéc c¬ së kinh doanh ph¶I ®¨ng ký thuÕ víi c¬ quan ®Þa ph¬ng n¬I ®¬n vÞ ®ãng trô C¸c ®¬n vÞ h¹ch to¸n ®éc lËp thuéc c¬ së kinh doanh cã nghÜa vô kª khai nép thuÕ, quyÕt to¸n thuÕ riªng
Image of page 49

Want to read all 62 pages?

Image of page 50

Want to read all 62 pages?

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 62 pages?

 • Fall '17
 • BPP

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern