pajisja fiskale për blerës joushtrues t� nj� veprimtarie tregtare individ� nuk

Pajisja fiskale për blerës joushtrues t? nj?

This preview shows page 14 - 16 out of 24 pages.

pajisja fiskale, për blerës joushtrues të një veprimtarie tregtare (individë), nuk duhet të tejkalojnë 10 për qind të vlerës së tatueshme të mallrave të shitura në të njëjtën periudhë tatimore të muajit të vitit të kaluar, pa përfshirë TVSH-në. 14
Image of page 14
Për tatimpaguesit (prodhues, tregtues apo importues), të cilët tregtojnë edhe me shumicë për tatimpagues të tjerë të regjistruar, por njëkohësisht kanë si pjesë të biznesit të tyre në adresa të ndara nga njëri-tjetri, edhe njësitë e tregtimit me pakicë për publikun (rrjet dyqanesh) të pajisura me NIPT-e sekondare dhe pajisje fiskale me vete, ky kufizim nuk zbatohet për shitjet e kryera ne adresat e identifikuara veçmas si njësi të shitjes me pakicë. Dokumentimi i mallrave Të gjithë personat e tatueshëm, subjekte të tatimit mbi vlerën e shtuar apo të tatimit mbi fitimin dhe personat e tatueshëm, tatimpagues i tatimit të thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël, janë të detyruar t'i justifikojnë me dokumentin e nevojshëm tatimor, mallrat gjendje në çdo vend biznesi, mallrat në transport apo mallrat në përdorim për çfarëdo arsye qoftë. Dokumenti i nevojshëm tatimor që provon pronësinë apo kontrollin mbi mallrat gjendje dhe në përdorim janë faturat tatimore të TVSH-së, faturat e thjeshta tatimore dhe dokumentacioni i prodhimit. Kurse si dokument i nevojshëm tatimor që provon pronësinë apo kontrollin mbi mallrat gjate transportit është fatura tatimore e TVSH-se, fatura e thjeshtë tatimore ose fatura e shoqërimit të mallit, në rastet kur mallrat që transportohen nuk janë destinuar për shitje por për lëvizje te brendshme. Kur gjatë kontrolleve që ushtrohen nga strukturat e autorizuara te administratës tatimore, konstatohet se mungon dokumentacioni i kërkuar ligjor, mbahet proces-verbali përkatës dhe mallrat konfiskohen. 2.3 Kontrolli dhe mbledhja e tatimeve Personat e tatueshëm, subjekte të çfarëdo lloj tatimi apo takse, gjatë një kontrolli tatimor te administratës tatimore, janë te detyruar që të vënë në dispozicion të administratës tatimore librat, regjistrimet, informacionin dhe dokumentet e nevojshme për të kryer llogaritjen e saktë të detyrimeve të tij tatimore. Tatimpaguesi ka detyrimin të deklarojë në administratën tatimore ku është i regjistruar, emrin dhe Numrin Unik të Identifikimit të Subjektit (NUIS/NIPT) të personit fizik a juridik, nëse ai ka, dhe që mban llogaritë e tij, dhe/ose bën plotësimin e deklaratave tatimore dhe/ose bën deklarimet elektronike. Në rastet kur një gjë e tillë bëhet nga një individ (jo i punësuar), tatimpaguesi ka detyrimin të deklarojë të dhënat identifikuese të individit (emër, mbiemër dhe numrin e letërnjoftimit elektronik). Në rast se, tatimpaguesi i mban vetë apo nëpërmjet një të punësuari të tij llogaritë e tij, dhe bën po vetë deklarimet elektronike të detyrimeve tatimore, ai është i detyruar të deklarojë këtë fakt në administratën tatimore. Gjate ushtrimit të një kontrolli tatimor, administrata tatimore ka të drejte të kërkojë nga personi i tatueshëm edhe shpjegime e informacione shtesë. Shpjegimet apo informacionet shtesë mund të
Image of page 15
Image of page 16

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 24 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes