PSYCHOLOGY
Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Schwarzer ş i taubert 2002 prezint ă patru tipuri

Info icon This preview shows pages 177–178. Sign up to view the full content.

Schwarzer ş i Taubert (2002) prezint ă patru tipuri de coping. Aceast ă teorie î ș i are r ă d ă cinile în cercet ă rile cogni ț iei sociale ș i interac ț iunii sociale, fiind de fapt expresia procesului prin care persoanele identific ă un poten ț ial stresor ș i ac ț ioneaz ă cu scopul de a preveni sau de a reduce impactul acestuia. 1. coping-ul reactiv apare atunci când prejudiciul sau pierderea a avut loc în trecut; 2. coping-ul anticipativ este legat de amenin ță ri iminente ce vor avea loc în viitorul apropiat; 3. coping-ul preventiv face referire la prejudicii ce pot ap ă rea in viitorul îndep ă rtat; Coping-ul pro-activ implic ă provoc ă ri viitoare ce ar putea conduce la dezvoltarea personal ă . Aspinwall ș i Taylor (1997) identific ă cinci etape sau stagii ale coping-ului pro-activ prin referire direct ă la procesul acestuia, adic ă a interac ț iunii directe cu mediul: a) acumularea de resurse, b) recunoa ș terea stresorilor poten ț iali, c) evaluare ini ț ial ă , d) eforturi preliminare de a face fa ță / coping, e) influen ț a ș i utilizarea feedback-ului cu privire la eforturile preliminare f ă cute de c ă tre persoan ă . Un rol important în trecerea de la un stadiu la altul sunt de fapt resursele personale ș i caracteristicile sau diferen ț ele individuale în ceea ce prive ș te abilit ăț ile personale. În ceea ce prive ș te obiectivele personale urm ă rite, Lees (2009) analizeaz ă diferen ț ele dintre dou ă concepte (auto-eficacitate ș i rezilien ță ) a ș a cum ar evalua în timp. A ș adar, persoanele cu un grad ridicat de auto-eficacitate prezint ă cinci caracteristici distincte:a) î ș i seteaz ă scopuri personale înalte ș i provocatoare; b) provocarea îi împinge spre cre ș tere personal ă ș i de cele mai multe ori accept ă aceast ă provocare; c) sunt foarte motiva ț i la nivel personal; d) sunt preg ă ti ț i s ă investeasc ă suficient timp ș i resurse pentru a- ș i atinge obiectivele setate ș i e) r ă spund bine la feed-back negativ ș i vor persevera atunci când se vor afla în momente grele. Dup ă cum se observ ă , similaritatea cea mai mare const ă în faptul c ă ambele împing spre cre ș tere sau dezvoltare personal ă . Cu toate acestea, persoanele auto- eficace au tendin ț a de a evita stresul ș i situa ț iile incerte, prin faptul c ă îl elimin ă din timp, pe când persoanele reziliente înfrunt ă cu succes momentul stresant, adic ă îl tr ă iesc ș i ajung la un rezultat pozitiv Totodat ă , aceste orient ă ri sunt dominate de abord ă ri cognitive care pun accentul pe procesele de gândire ș i evaluare a situa ț iilor ș i contextelor din cele mai diverse. De asemenea, par s ă exist ă o serie de asem ă n ă ri ș i diferen ț e între rezilien ț a familial ă ș i cele legate de modalit ăț i pro-active de a face fa ță stresului. Concluzionând, voi face doar o list ă sumar ă pentru cele mai importante caracteristici ale rezilien ț ei familiale ș
Image of page 177

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 178
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern