000 norma marxhinale për t� gjith� t� ardhurat e zbritura jet� 15 përqind dhe

000 norma marxhinale për t? gjith? t? ardhurat e

This preview shows page 6 - 9 out of 13 pages.

zbret të ardhurat me $10.000, norma marxhinale për të gjithë të ardhurat e zbritura do të jetë 15 përqind dhe transaksioni do të rezultojë më një kursim tatimi prej $1.500. Pra, menaxherët duhet të njohin tarifën marxhinale të tatimit në mënyrë që të llogarisin koston apo kursimin e përfituar nga tatim taksat. 2.1Vlera aktuale neto duke marrë parasysh tatimet Në fillim të temës u trajtua një shembull me llogaritjen e NPV-së pa marrë parasysh tatimet. Firma jonë konsulente duhet të zgjidhte ndërmjet dy marrëveshjeve me të ardhura të ndryshme dhe që zgjasnin në kohë secila nga dy vjet. Le të supozojmë, se të ardhurat janë të tatueshme dhe shpenzimet janë të zbritshme. Norma e tatimit mbi fitimin është 40 përqind (po e supozojmë të lartë në mënyrë që edhe ndikimi tatimor të jetë më i dukshëm). Në bazë të supozimeve të mësipërme llogaritja e vlerës aktuale neto për secilën marrëveshje është si më poshtë: Tabela Në $ Marrëveshja 1 Marrëveshja 2 Viti korrent: Të ardhurat 150000 200000 Shpenzimet e zbritshme 90000 65000 Të ardhurat e tatueshme 60000 135000 Tatimi mbi fitimin 40% 24000 54000 Të ardhurat pas tatimit 36000 81000 Viti i ardhshëm : Të ardhurat 150000 125000 Shpenzimet e zbritshme 10000 65000 Të ardhurat e tatueshme 140000 60000 Tatimi mbi fitimin 40% 56000 24000 Të ardhurat pas tatimit 84000 36000 Vlera aktuale e vitit korrent 36000 81000 Vlera akt.e vitit të ardhshëm (fluksi pas tatimit *0.909 faktori i skontimit ) 76356 32724 NPV 112356 113724 Marrja parasysh e tatimit mbi fitimin e zvogëlon NPV-në e çdo marrëveshjeje por nuk e ndryshon diferencën relative ndërmjet tyre. Si me ndërthurjen e efektit tatimor në llogaritjen e NPV-së, ashtu edhe pa të, NPV-ja e marrëveshjes 1 është sa 98.8 përqind e NPV-së së marrëveshjes 2. Përderisa tatimi mbi fitimin aplikohet në të njëjtën mënyrë për 6
Image of page 6
çdo marrëveshje dhe norma marxhinale nuk ndryshon përgjatë dy viteve, efekti tatimor në këtë vendimmarje është neutral. Ndryshimi i trajtimit tatimor Kostot e tatimit nuk janë neutrale nëse legjislacioni tatimor përcakton aplikime të ndryshme tatimore ndaj dy marrëveshjeve. Supozojmë se ligji i lejon firmës sonë të zbresë 100 përqind të shpenzimeve të bëra në lidhje me marrëveshjen 1, ndërsa për marrëveshjen 2, lejon si të zbritshme vetëm 75 përqind të shpenzimeve. Në tabelën e mëposhtme jepet llogaritja e NPV-ve të marrëveshjeve dhe ndryshimet përkatëse. Tabela Në $ Marrëveshja 1 Marrëveshja 2 Viti korrent: Të ardhurat 150000 200000 Shpenzimet e zbritshme 90000 48750 Shpenzimet e pazbritshme -0 - 16250 Flukset e parasë para Tatimit 60000 135000 Të ardhurat e tatueshme 60000 151250 Tatimi mbi fitimin 40% 24000 60500 Të ardhurat pas tatimit 36000 74500 Viti i ardhshëm: Të ardhurat 150000 125000 Shpenzimet e zbritshme 10000 48750 Shpenzimet e pazbritshme 16250 Flukset e parasë para Tatimit 140000 60000 Të ardhurat e tatueshme 140000 76250 Tatimi mbi fitimin 40% 56000 30500 Të ardhurat pas tatimit 84000 29500 Vlera aktuale e vitit korrent 36000 74500 Vlera akt.e vitit të ardhshëm (fluksi pas tatimit *0.909 faktori i skontimit ) 76356 26816 NPV 112356 101316 Fakti që ligji tatimor limiton zbritjen e shpenzimeve për marrëveshjen 2 rrit koston tatimore të kësaj marrëveshjeje dhe ul fluksin monetar pas tatimit të saj. Si rezultat, NPV-ja 7
Image of page 7
e marrëveshjes 2 është më e vogël se NPV-ja e marrëveshjes 1. Në këtë rast do përzgjidhej marrëveshja 1 dhe ndikimi i tatimit në këtë rast është vendimtar.
Image of page 8
Image of page 9

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 13 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors