Për sa i përket dimensionit ndërkombëtar PSAK u përpiqet t� merr parasysh

Për sa i përket dimensionit ndërkombëtar psak u

This preview shows page 66 - 68 out of 116 pages.

Për sa i përket dimensionit ndërkombëtar, PSAK-u përpiqet të merr parasysh politikat dhe strategjitë përkatëse. Në përgjithësi, hartimi i PSAK-ut u realizua në kontekstin e katër objektivave të përbashkëta të BE-së për të trajtuar sfidat në sistemet e arsimit dhe aftësimit deri në vitin 2020 , të detajuara në Arsimi dhe Aftësimi 2020 (ET 2020) 6 . Bërja realitet e të mësuarit gjatë gjithë jetës dhe mobilitetit; Përmirësimi i cilësisë dhe efikasitetit të arsimit dhe aftësimit; Promovimi i barazisë, kohezionit social dhe qytetarisë aktive; Shtimi i kreativitetit dhe inovacionit, duke përfshirë ndërmarrësinë, në të gjitha nivelet e arsimit dhe aftësimit. Prioritetet shtesë që rezultojnë nga aktivitetet e vitit 2014 të BE 2020 janë marrë po ashtu në konsideratë. Agjendat sektoriale për Arsimin dhe Aftësimin Profesional (AAP), (Procesi i Kopenhagës-Bruzhit) dhe Agjenda e përtërirë evropiane për arsimimin e të rriturve (ARr) kërkojnë një identifikim më të detajuar të rezultateve/prioriteteve për periudhën deri në vitin 2020. Janë bërë përpjekje që PSAK-u të lidhet me to, në veçanti me Rezultatet Afat-Mesme të Rigas për AAP 7 , siç janë: promovimi i mësimit të bazuar në punë dhe në të gjitha format e saj, dhe zhvillimi i mëtejshëm i mekanizmave për sigurimin e cilësisë në AAP në përputhje me rekomandimet e EQAVET. 2 Kapitulli 26: Arsimi dhe kultura & Kapitulli 25: Shkenca dhe hulumtim. 3 Qeveria e Kosovë: Programi i qeverisë (2015). 4 MAShT: Strategjia e sigurimit të cilësisë në arsimin parauniversitar, Prishtinë, dhjetor 2015. 5 Udhëzuesi për diversitetin dhe inkluzionin në arsimin parauniversitar (Draft/2015). 6 Korniza strategjike – Arsim dhe Aftësim 2020 ( ). 7 .
Image of page 66
11 Rekomandimet e tjera të politikave të BE-së janë të bazuara në rezultatet e raporteve të fundit nga rrjeti Eurydice 8 dhe nga CRELL (Qendra e Komisionit Evropian për Kërkime mbi Arsimin dhe të mësuarit gjatë gjithë jetës) 9 , dhe këto gjithashtu janë marrë parasysh gjatë procesit të zhvillimit PSAK-ut. Kuadri ligjor dhe politik si pikë referimi për kornizën teorike për PSAK-un 2017 - 2021 Procesi i zhvillimi të PSAK-ut ka reflektuar përcaktimin e BE-së për analiza të qëndrueshme dhe solide të bazuara në dëshmi, si elemente kyçe për diskutime politike të informuara dhe zhvillim të 8 ‘Profesioni i Mësimdhënies në Evropë: Praktikat, Perceptimet dhe Politikat’, Eurydice (2015). 9 Praktikat e mësimdhënies në shkollat fillore dhe të mesme në Evropë: Vështrime nga Vlerësimet e Shkallës së Madhe në Arsim’, CRELL, 2014. Korniza ndërkombëtare Deklarata Universale e të Drejtave të Njeriut 1948 Arsimi për të gjithë 1990 ET2020 Agjenda Evropiane e re për arsimin për të rritur 2011 BE AAP Konkluzionet e Riga-së 2014 Marrëveshja e Stabilizim-Asociimit 2015 Arsimi 2030 Korniza kombëtare Strategjia Kombëtare e Zhvillimit 2016 Programi Qeveritar 2015 Strategjia për Sigurimin e Cilësisë në Arsimin Parauniversitar, MAShT 2015 Ligji për Arsimin Parauniversitar 2011
Image of page 67
Image of page 68

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 116 pages?

 • Spring '19
 • Arber Berisha

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture

 • Left Quote Icon

  Student Picture