000 lek� q� shpërndahet pa pa qëllim t� zgjerimit publicitetit dhe promovimit

000 lek? q? shpërndahet pa pa qëllim t? zgjerimit

This preview shows page 12 - 14 out of 36 pages.

mall me vlerë individuale të tregut më të vogël se 2.000 lekë, që shpërndahet pa pagesë për qëllim të zgjerimit, publicitetit dhe promovimit të veprimtarisë ekonomike të personit të tatueshëm, të cilën personi i tatueshëm ia jep konsumatorëve të rregullt ose konsumatorëve potencial. Në rastin kur dhuratat janë nga mallrat e biznesit ky rregull lejohet të zbatohet vetëm për një objekt për të njëjtin përfitues dhe vetëm një herë në vit, pavarësisht vlerës së mallit, por jo më shumë se vlera e përcaktuar. Marrja e një “malli me vlerë të vogël” të transferuar pa pagesë nga mallrat e ndërmarrjes nuk është furnizim kundrejt pagesës në kuptim të ligjit dhe nuk kërkohet të zbatohet TVSH nëse plotësohen të dy kushtet e mëposhtme njëkohësisht: 1. Përdorimi kryhet për nevojat e veprimtarisë ekonomike. 2. Përdorimi lidhet me një mostër (kampion) ose me një objekt me vlerë të vogël Nëse dy kushtet e mësipërme nuk plotësohen, pavarësisht vlerës së mallit që mund të jetë nën vlerën e përcaktuar (2000), furnizimi konsiderohet i kryer kundrejt pagesës. 2.1.2 Furnizime shërbimi Me furnizim shërbimesh kuptohet çdo transaksion që nuk është furnizim mallrash. Të tillë janë për shembull transferimet (shitjet), koncesionet e mallrave të patrupëzuara (jomateriale), qiradhënia e mallrave të trupëzuara dhe të patrupëzuara, qiradhënia e mallrave të paluajtshme, transportet dhe shërbimet dytësore, punimet në pasuritë e paluajtshme, kryerja e procesit të ndërtimit, mirëmbajtjes, kryerja e operacioneve të realizuara nga ndërmjetës që veprojnë në emër dhe për llogari të dikujt tjetër, i punimeve studimore, kërkimore dhe të ekspertizës. Furnizime shërbimi janë edhe kryerja e të gjitha operacioneve që lidhen me kontratat me anë të së cilave një person angazhohet të kryejë me anë të një pagese të përcaktuar apo shkëmbimi me një mall ose shërbim tjetër një punë çfarëdo, apo të ushtrojë aktivitete që sjellin përfitime të ndryshme, pavarësisht nëse paguhet në formë shpërblimi, zbritjeje, përqindje e caktuar, ose detyrimi reciprok. Janë furnizime shërbimi operacionet, përfshirë negocimin, në lidhje me valutat, kartëmonedhat bankare dhe monedhat që janë mjete pagese të ligjshme, me përjashtim të monedhave dhe kartëmonedhave të koleksionit, operacionet që lidhen me aksionet, pjesëmarrjet e shoqërisë, obligacionet dhe titujt e tjerë, me përjashtim të titujve përfaqësues të mallrave dhe kuotat e interesit, posedimi i të cilave siguron. 12
Image of page 12
Sipas të drejtës apo faktit dhënien e pronësisë apo gëzimin e një malli të paluajtshëm, ose një pjese të një malli të paluajtshëm, etj. Punimet e ndërtimit dhe të mirëmbajtjes që kryhen gjatë procesit të ndërtimit konsiderohen gjithashtu furnizim shërbimi. Konsiderohen gjithashtu si furnizime shërbimi kryerja e shërbimeve në zbatim të një urdhri të dhënë nga/ose në emër të një autoriteti publik apo në zbatim të ligjit. Furnizimi i shërbimit konsiderohet i kryer kundrejt pagesës, tërësisht ose pjesërisht, nëse furnizuesi direkt a indirekt merr apo ka të drejtë të marrë pagesë në para a në natyrë për atë furnizim, si prej personit të furnizuar apo ndonjë personi tjetër.
Image of page 13
Image of page 14

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors