mi kerana apabila kadar bunga meningkat pelaburan berkurangan dan seterusnya

Mi kerana apabila kadar bunga meningkat pelaburan

This preview shows page 127 - 130 out of 341 pages.

mi kerana apabila kadar bunga meningkat, pelaburan berkurangan, dan seterusnya pendapatan berkurangan. keluk hsokos (isocost curve) Keluk yang menunjukkan pelbagai kombinasi input yang dapat dibeli dengan peruntukan perbelanjaan tertentu. Dalam rajah di bawah, garis RABW ialah keluk isokos. Jumlah perbelanjaan OK 0 unit modal dan 0L1 unit buruh adalah sama dengan OK unit modal dan 0L0 unit buruh. Formulanya ialah: E = wL + rK apabila E = jumlah perbelanjaan, w = kadar upah, L = jumlah buruh, r = kos semasa modal, dan K = jumlah modal. Sinonim keluk kos sama. Modal (K) A KNA K __________________________ 0 L0 L1 Buruh (L) 110
Image of page 127
keluk jumlah hashl keluk hsokuan (isoquant curve) Keluk yang menunjukkan kombinasi input seperti modal, K, dan buruh, L, yang menghasilkan tingkat pengeluaran yang sama pada suatu tingkat teknologi yang tertentu. Sebarang titik pada keluk isokuan seperti titik A dan B dalam rajah menggambarkan pelbagai kombinasi dua input yang berbeza yang dapat menghasilkan tingkat pengeluaran yang sama. Pada titik A, modal digunakan lebih daripada buruh, manakala pada titik B buruh digunakan lebih daripada modal. Lagi jauh titik mi dan asalan, lebih besar tingkat pengeluaran. Sinonim keluk keluaran sama. Modal (K) 0 L 0 L Buruh (L) keluk jumlah hashl (total revenue curve) Keluk yang menunjukkan hubungan antara jumlah basil yang diterima oleh penjual dengan setiap tingkat pengeluaran. Jumlah basil boleh dihitung dengan mendarabkan jumlah kuantiti keluaran yang dijual dengan harga seunit keluaran. Oleh sebab harga seunit berkurangan apabila jumlah kuantiti bertambah, maka keluk jumlah basil berkeadaan bertambahan dengan kadar berkurangan seperti dalam Rajah m. Keadaan jumlah basil mi berlaku dalam pasaran persaingan tak sempuma. Dalam pasaran persaingan sempurna, keluk jumlab hasil berbentuk satu garis lurus, seperti dalam Rajab mm, kerana harga seunit dalam pasaran mi tidak berubah walaupun tingkat keluaran yang dijual berubah. Hasil Hasil 0 Keluaran Aajah I Keluaran Aajah II iii
Image of page 128
keluk jumlah keluaran keluk jumlah keluaran (total product curve) Keluk yang menggambarkan kuantiti keluaran maksimum pada suatu tingkat input berubab dengan input lain tetap dan pada suatu tingkat teknologi yang tertentu. Umumnya, keluk jumlab keluaran berbentuk seperti dalam rajab, iaitu apabila input ditambab, jumlab keluaran meningkat dengan kadar bertambahan hingga ke L 1, bertambab lagi tetapi dengan kadar berkurangan hingga ke L, dan selepas itu berkurangan. Keadaan mi berdasarkan hukum daya pulangan sut berkurangan. Berdasarkan keadaan mi juga, keluk jumlab keluaran boleb dibahagikan kepada tiga kawasan pengeluaran, iaitu Kawasan I yang bermula dan asalan hingga keluaran purata mencapai maksimum, Kawasan mm yang bermula dan keluaran purata berkurangan hingga jumlab keluaran mencapai maksimum, dan Kawasan III yang bermula dan titik jumlab keluaran mencapai maksimum dan jumlab keluaran terus berkurangan.
Image of page 129
Image of page 130

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture