Trƣờng tăng cao nhƣng công ty cần lƣu ý xem

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 73 - 76 out of 113 pages.

trƣờng tăng cao, nhƣng Công ty cần lƣu ý xem xét đế n vi c qu n tr chi phí của mình để gi m t l chi phí so v i doanh thu xu ống. Đây cũng là xu hƣớ ng bi ến đổ i chung c a h s sinh l i sau thu ế c ủa tài sả n. Trong khi t ổng tài sản tăng cao thì lợ i nhu ận năm 2013 tăng nhƣng lợ i nhu n 2014 l i gi m m nh d ẫn đế n kh năng sinh lờ i c ủa tài sản trong năm này đạt giá tr th p nh t.
Image of page 73

Subscribe to view the full document.

64 T su t sinh l i kinh t ế c ủa tài sả n đạt giá trị l ớn vào 2012, do l i nhu ận đạ t m c trung bình, sử d ng nhi ều lãi vay và tổng tài sản huy độ ng th ấp. Đế n 2013 ngu n v n ch s h ữu đầu tƣ làm tổng tài sản tăng thêm, tốc độ tăng này lớn hơn tốc độ tăng củ a l i nhu n, trong khi l i s d ụng ít lãi vay nên hệ s gi m xu ống. Đế n 2014 do l i nhu n gi ảm đi nhƣng lãi vay sử d ng l ại tăng lên so với 2013 nên dù tổng tài sả n v ẫn tăng nh so v i 2013, v ẫn làm cho hệ s sinh l i kinh t ế tăng lên . Trong năm 2013 Công ty đã chú ý đầu tƣ tăng thêm vố n ch s h ữu để gi m chi phí nợ vay c ũng nhƣ giả m r ủi ro tài chính của mình., đây là một động thái mang tín hi u t ốt. Nhƣng điều này lại gián tiếp gây ảnh hƣởng làm giả m h s sinh l i v n ch s h u. Do l i nhu n sau thu ế gi m t 2013 - 2014 trong khi v n ch s h ữu tăng nên h s sinh l i g iành cho chủ s h ữu có xu hƣớ ng gi m xu ng. V lâu dài hy vọ ng vi c huy độ ng v n ch s h u s đem lạ i l ợi ích lâu dài cho công ty và nâng hệ s này cao hơn. Kho n m c ASM S96 TB ngành 2012 2013 2014 2012 2013 2014 ROS (%) 1,09 2,11 7,28 - 113,78 0,66 - 425,35 ROAe(%) 5,41 4,98 7,57 - 0,94 0,027 - 1,54 ROA(%) 0,88 1,54 4,29 - 1,14 - 1,21 - 1,08 2 ROE(%) 0,019 3,62 9,05 - 5,85 - 6,02 - 8,39 4 (Ngu ồn: Tác giả tính toán) B ảng 3.10 So sánh khả năng sinh lờ i So sánh khả năng sinh lờ i c ủa công ty vớ i đố i th cùng ngành và hệ s trung bình ngành xác định đƣợc, có thể th ấy công ty có hệ s sinh l i nh hơn ASM và nhỏ hơn so vớ i m ức trung bình ngành. Nguyên nhân có thể lý giả i m t ph ần do cách quả n tr chi phí chƣa tố t d ẫn, doanh thu năm 2014 s t gi m d n đế n l i nhu n c a doanh nghi p th ấp nên khả năng sinh lời trên doanh thu thấp. Ngoài ra xuất phát từ chính sách
Image of page 74
65 s d ng n vay ít, bắt đầ u t năm 2013 khi huy động thêm vố n ch s h ữu thì vố n vay c a doanh nghi p ch kho ng 60%, l i nhu ận không cao và mứ c độ s d ụng đòn bẩy tài chính không lớn nên khả năng sinh lờ i v n ch s h
Image of page 75

Subscribe to view the full document.

Image of page 76
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes