E drejta për t� lëshuar nj� fatur� t� borxhit t� keq nëse jan� plotësuar dhe

E drejta për t? lëshuar nj? fatur? t? borxhit t?

This preview shows page 30 - 32 out of 36 pages.

E drejta për të lëshuar një faturë të borxhit të keq, nëse janë plotësuar dhe vërtetuar se borxhi është borxh i keq, lind vetëm nëse kanë kaluar minimumi 6 muaj nga periudha tatimore në të cilën TVSH është zbatuar. 4. Deklarata e TVSH-së Çdo person i tatueshëm duhet të dorëzojë një deklaratë TVSH-je, e cila përmban gjithë informacionin e nevojshëm në të cilin bazohet llogaritja e TVSH-në që është bërë e kërkueshme, 30
Image of page 30
vlerën e TVSH-së që mund të zbritet, vlerat e tatueshme të veprimeve që lidhen me llogaritjen e TVSH-së së kërkueshme dhe asaj të zbritshme si edhe vlerën e furnizimeve të përjashtuara nga TVSH-ja. Personi i tatueshëm nga shuma e TVSH-së së llogaritur mbi vlerën totale të tatueshme të të gjitha furnizimeve të tatueshme të kryera gjatë një periudhe tatimore zbret shumën e TVSH-së, për të cilën ka lindur e drejta e zbritjes, gjatë së njëjtës periudhë tatimore. Në qoftë se për një periudhë tatimore shuma e TVSH-së së zbritshme është me e madhe se TVSH-ja e llogaritur për t’u paguar, atëherë për këtë periudhë tatimore personi i tatueshëm rezulton me tepricë të TVSH-së së zbritshme, TVSH e cila i rimbursohet personit të tatueshëm pasi plotësohen kriteret e parashikuara. Deklarata e TVSH-së, duhet të dorëzohet jo më vonë se 14 ditë pas përfundimit të periudhës tatimore që deklarohet. Nëse personi i tatueshëm regjistrohet për herë të parë, atëherë periudha tatimore fillon ditën kur regjistrimi i tij hyn në fuqi dhe mbaron në ditën e fundit të atij muaji. Të gjithë personat, të cilët në zbatim të kërkesave të ligjit për TVSH-në kanë detyrimin për të dorëzuar deklaratën e TVSH-së, duhet ta shoqërojnë atë me regjistrat përmbledhës mujorë si për furnizime të kryera, dhe për furnizime të marra dhe saktësime të tyre, të emërtuar përkatësisht Libër shitje dhe Libër blerje. Libri i shitjeve dhe libri i blerjeve 1. Libri i blerjeve është i detyrueshëm të mbahet nga të gjithë personat e tatueshëm dhe të dorëzohet elektronikisht për çdo periudhe tatimore. Ai duhet të tregojë numrin e identifikimit, emrin e personit të tatueshëm, periudhën për të cilën deklarohet dhe çdo të dhënë tjetër të kërkuar. Në të regjistrohen për çdo transaksion furnizuesi, të dhënat e faturës që paraqet transaksionin, data e lëshimit të faturës, numri rendor i faturës, numri serial i faturës, të dhënat e deklaratës së importit, emri i shitësit dhe numri i identifikimit të tij dhe çdo të dhënë tjetër të kërkuar në përmbajtjen e tij sipas modelit. 2. Blerjet regjistrohen në vlerë totale, e cila përfshin edhe TVSH (nëqoftëse ka) si dhe të ndara në blerje me TVSH dhe në blerje me TVSH jo të zbritshme ose pa TVSH. Blerjet me TVSH regjistrohen të ndara në importe dhe blerje brenda vendit. Për çdo blerje me TVSH personi regjistron vlerën e tatueshme dhe TVSH që i korrespondon kësaj blerje. Blerjet me TVSH ndahen në blerje të aktiveve afatgjata dhe blerje e mallrave të tjerë. E njëjta edhe për importet. Në blerjet të aktiveve afatgjata paraqiten çdo blerje e kryer në funksion të veprimtarisë ekonomike që është për qëllime investimi.
Image of page 31
Image of page 32

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors