Si rezultat detyrimi i vetëm për tatimin e

This preview shows page 17 - 19 out of 54 pages.

tatimit mbi të ardhurat si më sipër. Si rezultat, detyrimi i vetëm për tatimin e jorezidentëve, qoftë për tatimin mbi të ardhurat ose tatimin mbi fitimin, është që burimi i të ardhurave duhet të jetë në Shqipëri, sikurse përcaktohet edhe në nenet 7(2) dhe 17(2) të ligjit “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Në këtë mënyrë, sigurohet efekt i plotë nga zgjerimi i konceptit të burimit të të ardhurave në Republikën e Shqipërisë (Ndryshuar me Udhezimin nr. 4, date 21.02.2019. Botuar ne Fletoren Zyrtare nr.23, date 26.02.2019) 3.2. DETYRIMI PËR TË PAG UAR Në zbatim të nenit 17, tatimpaguesit rezidentë, të cilët i nënshtrohen detyrimit për tatimin mbi fitimin, do të tatohen në Shqipëri për fitimet e realizuara nga të gjitha burimet, brenda dhe jashtë territorit të Republikës së Shqipërisë. Shembull: Një person juridik rezident shqiptar, zhvillon aktivitetin e tij në Tiranë (ku ka zyrat qendrore dhe/ose qendrën efektive të menaxhimit të biznesit të tij) dhe ka njëkohësisht aktivitet (degë, pika shitje – seli të përherëshme) në Durrës si dhe në Milano të Italisë. Supozojmë se fitimet e realizuara nga ky subjekt për vitin 2006 kanë qenë: Në Tiranë 10.000.000 lek Në Durrës 7.000.000 lek Në Milano 8.000.000 lek Totali 25.000.000 lek Në këtë rast, tatimpaguesi rezident shqiptar në fjalë, paguan tatim mbi fitimin në masën 15% mbi fitimin total prej 25.000.000 lekë të realizuar nga të gjitha burimet brenda dhe jashtë vendit. Ky fitim duhet të pasqyrohet në bilancin përmbledhës të zyrave qendrore në Tiranë. Në këtë shembull, nuk eshte konsideruar mundësia e kreditimit te tatimin fitimit te paguar në Itali, problem i cili trajtohet në pikën 7 të këtij Udhëzimi. Ndërsa tatimpaguesit jorezidentë, paguajnë tatim mbi fitimin vetëm për fitimet me burim në Republikën e Shqipërisë.
Image of page 17
DREJTORIA E PERGJITHSHME E TATIMEVE LEGJISLACIONI TATIMOR 2015 Udhëzim Nr. 5, datë 30.01.2006 18 Adresa: Rruga Gjin Bue Shpata Shembull: Një person juridik rezident italian (i krijuar sipas ligjit Italian), përveç aktivitetit në Itali, ushtron aktivitet edhe në Shqipëri ku vepron si person jorezident në zbatim të legjislacionit shqiptar nëpërmjet një selie të përhershme (që mund të jetë një shesh ndërtimi, një zyrë, zbatimi i një projekti, etj). Fi timet e realizuara përkatësisht supozojmë se janë: - Në Itali 40.000.000 lekë - Në Shqipëri 15.000.000 lekë Në këtë rast, tatimi mbi fitimin që ky tatimpagues paguan në Shqipëri është 15.000.000 x 15% = 2.250.000 lekë, pasi ai është tatimpagues jorezident dhe paguan tatim mbi fitimin vetëm për fitimet e realizuara në Shqipëri. (Ndryshuar me Udhezimin nr. 4, date 21.02.2019. Botuar ne Fletoren Zyrtare nr.23, date 26.02.2019) 3.3. PËRJASHTIMET Të përjashtuar nga tatimi mbi fitimin janë: a) Organet e qeverisjes qendrore dhe vendore.
Image of page 18
Image of page 19

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 54 pages?

  • Fall '19

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes