{[ promptMessage ]}

Bookmark it

{[ promptMessage ]}

AUDITING - Students - Topic 2 - TQVKT [Compatibility Mode]

Đ? n v ị s ẽ không b ị ph? s ả n sau khi ki

Info iconThis preview shows pages 13–14. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Đơ n v s không b phá s n sau khi ki m toán …?! TRÁCH NHI M C A KI M TOÁN VIÊN
Background image of page 13

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
14 Nguy n Trí Tri – UEH, 2012 40 Hoài nghi ngh nghi p Là thái độ c n có c a ki m toán viên trong quá trình ki m toán để tránh b sót nh ng tình hu ng có th d n đế n báo cáo tài chính b sai l ch tr ng y ế u. C n ph i thu th p thêm b ng ch ng để ch ng minh cho nh ng gi i thích c a BGD TRÁCH NHI M C A KI M TOÁN VIÊN
Background image of page 14
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}