11 har alan greenspan eller bush regeringen ret

This preview shows page 11 - 13 out of 13 pages.

11.Har Alan Greenspan eller Bush-regeringen ret ifølge ovenstående model? Begrund.Jf. kausalanalysen ses det, at realrente påvirkes i 0. orden ene og alene af det internationalerenteniveau(´r¿). Ydermere er det jf. ligning 2 gjort klart, at:r=´r¿. Da er det tydeligt,at det offentlige budgetunderskud ingen effekt har på renten og den vil derfor ikke pressesop. Dermed har Bush-regeringen ret.Antag nu, at ligning (1) og (2) udskiftes med nedenstående, hvor CF(r) ernettokapitaludstrømningen, som nu afhænger negativt af den indlandske rente.12.Har Alan Greenspan eller Bush-regeringen ret ifølge den reviderede modelt? Begrund.Jf. ovenstående ligninger er der foretaget en kausalanalyse.11
Beskrivelse af kausalanalysen:I denne revideret model ses det, at OB og Y bestemmes i 0. orden men uafhængigt afhinanden.OB bestemmes af de to eksogene variable: G og T. Y bestemmes af de toeksogene variable: K og L. Dernæst bestemmes realrenten i 1. orden direte påvirket af deeksogene variable G og T. Samtidig bestemmes det indenlandske pengeniveau P også i 1.orden direkte påvirket af Y samt de to eksogene variable pengemængde M ogomløbshastigheden V. P og r bestemmer begge den reale valutakurs ε i 2. orden. Dennestørrelse påvirker til sidst den nominelle valutakurs e i 3. orden. Denne påvirkes ogsådirekte af den eksogene variabel P*, der udtrykker det udenlandske prisniveau.12
Når realrenten bestemmes af selvsamme eksogene variable som det offentligebudgetoverskud (G og T), må tvillinge-underskuddet kunne påvirke den indenlandskerealrente.13.Vurder hvilken af de to modeller, der giver den mest realistiske beskrivelse af den amerikanskeøkonomi.Når der skal vurderes om, hvorvidt første eller anden model er mest passende for denamerikanske økonomi er det relevant først at godtgøre, om denne økonomi er en storåben- eller en lille åben økonomi. Et lille land som Danmark, er hverken stort nok eller harstor nok økonomisk aktivitet til at påvirke de internationale økonomiske størrelser og måderfor klassificeres som en lille åben økonomi. Den amerikanske økonomi derimod, er bådestor og har stor nok aktivitet til at kunne påvirke de internationale økonomiske størrelser ogmå derfor klassificeres som en stor åben økonomi.For disse to typer af økonomier kommer dette til udtryk ved netto kapitaludstrømningen –nettostørrelsen for et lands investering i udlandet. For den lille åbne økonomi er den friekapitaludstrømning fastsat til en rente, der er givet af fra udlandet (r=´r¿¿.For den store åbne økonomi er kapitaludstrømningen bestemt udfra funktionen CF(r), derudtrykker netto kapitaludtrømningen som en funktion af realrenten. Denne størrelsepåvirkes negativt af realrenten.Disse er kendetegnene for de to typer af økonomier. Jf. det ovenstående må den revideretmodel være mere passende for den amerikanske model, da denne skildrer en stor og åbenøkonomi.13
End of preview. Want to read all 13 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Spring
Professor
N/A
Tags

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture