những thông tin hữu ích cần thiết cho việc ra quyết định kinh t� c�a nhiều đối

Những thông tin hữu ích cần thiết cho

This preview shows page 114 - 120 out of 136 pages.

những thông tin hữu ích, cần thiết cho việc ra quyết định kinh tế của nhiều đối tượng sử dụng thông tin. Window dressing / ˈ w ɪ nd əʊ ˈdrɛ s ɪŋ / Làm đẹp Báo cáo Tài chính Ch ỉ những hành động khiến cho tình hình tài chính của công ty được phản ánh trên Báo cáo tài chính tốt hơn so với thực tế.
Image of page 114

Subscribe to view the full document.

90
Image of page 115
83
Image of page 116

Subscribe to view the full document.

90
Image of page 117
91 Back-testing /bæk- ˈtɛ st ɪŋ / Ki ểm đị nh chi ến lượ c d a trên d li u quá kh Phương pháp chung để ki m tra chi ến lượ c ho c mô hình s th c hi n t ốt như thế nào. Back-testing s d ng d li u l ch s để đánh giá tính hiệ u qu c a chi ến lược trading trong tương lai. Bottom-up analysis / ˈ b ɒ t ə m- ʌ p əˈ næl ə s ɪ s/ Phân tích t dướ i lên M t cách ti ế p c ận để phân tích th trườ ng, t p trung vào phân tích các c phi ế u riêng l và nh n m nh t m quan tr ng c a chu k kinh t ế vĩ mô và chu kỳ th trườ ng. Data-snooping bias / ˈ de ɪ t ə - ˈsnuːpɪŋ ˈbaɪə s/ Sai l ch do tìm ki ế m quá nhi u d li u M t sai l ch c ủa phương pháp Back -testing. S sai l ch này x y ra c a vi c tinh ch nh quá nhi u tham s để c i thi n k ế t qu ki m tra c a h th ng trên m t t p d li u. Days-of-sales-outstanding (DSO) /de ɪ z- ɒ v-se ɪ lz-a ʊtˈstændɪŋ / Th i gian thu h i ti n hàng t ồn đọ ng S ngày trung bình mà công ty m ất để thu đượ c ti n thanh toán sau khi bán hàng. Fixed-income investment /f ɪ kst- ˈɪ nk ʌ m ɪnˈvɛ stm ə nt/ Đầu tư thu nhậ p c đị nh M ột phương pháp đầu tư tậ p trung vào b o toàn v n và thu nh ập. Nó thườ ng bao g m các kho ản đầ u tư như trái phiế u chính ph và doanh nghi p, ch ng ch ti n g i và qu đầu tư chứ ng khoán c a th trườ ng ti n t .
Image of page 118

Subscribe to view the full document.

92 Growth investors /gr əʊ ɪnˈvɛ st ə z/ Nhà đầu tư d a trên m ức độ tăng trưở ng Nh ững nhà đầu tư mua nhữ ng c phi ế u có giá tr n i t ại cao hơn thị giá, nhưng có chỉ s P/E cao hơn so v i nh ng c phi ếu tương quan . Look-ahead bias /l ʊ k- əˈ h ɛd ˈbaɪə s/ Sai l ch nhìn v phía trướ c M t sai l ch c ủa phương pháp Kiểm tra ngượ c (Back- testing). Sai l ch x y ra khi s d ng thông tin, d li u trong m t nghiên c u, mô ph ng không thích h p trong quá trình phân tích.
Image of page 119
Image of page 120
 • Fall '15
 • john

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask 0 bonus questions You can ask 0 questions (0 expire soon) You can ask 0 questions (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes