หนาอกใหดดขน ตอมากไดออกสนคา Perfect Bar สำาหรบสา� Big Cup

หนาอกใหดดขน

This preview shows page 32 - 36 out of 73 pages.

หน้าอกให้ดูดีขึ้น ต่อมาก็ได้ออกสินค้า Perfect Bar สำาหรับสาว Big Cup เพื่อให้สวมใส่แล้วมีทรงที่สวยงาม ในปี 2017-2018 ได้ มีการออกสินค้า Series ใหม่คือ Wireless Bra เพื่อเติมเต็ม
Image of page 32
Product Line ของชุดชั้นในให้เหมาะสำาหรับทุกขนาดของหน้าอก และตบท้ายในปี 2019 ได้มีการออกสินค้าใหม่ในชุด Seamless Fit ที่เหมาะกับทุกขนาดหน้าอก เน้นการสวมใส่ที่สบายและคล่อง ตัว ดังนั้นการออกสินค้าใหม่ๆ ที่นำาหน้าคู่แข่ง บริษัทได้มีการ ค้นคว้าวิจัยและออกแบบสินค้าใหม่ๆ อยู่ตลอดเวลา ซึ่งการที่ Sabina มีนวัตกรรมอย่างตัวเนื่องเช่นนี้ เป็นการเสริมให้แบรนด์มี จุดแข็งมากขึ้น และตอบโจทย์ลูกค้าได้ดี ในยุคที่สินค้าจะมีการ Customize สำาหรับกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม บริษัทมุ่งผลิตสินค้าที่มี คุณภาพให้เป็นไปตามความคาดหวังของลูกค้า ด้วยการวิจัย พัฒนา เพื่อให้ได้ หนวัตกรรมใหม่ๆ ของสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้หญิง ทุกเพศทุกวัย S4 เน้นการทาตลาดผ่านสื่อที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ดีอย่างโซเชี่ ยลเน็ตเวิร์ค ปัจจุบันสื่อออนไลน์เข้ามีมีบทบาทมากขึ้นในการสื่อสารกับลูกค้า โดยเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรงและใช่งบประมาณที่ ตำ่ากว่า ดังนั้น Sabina สามารถวางแผนและดำาเนินการได้ถือว่า ประสบความสำาเร็จเป็นอย่างดี เพราะทุกๆครั้งที่มีแคมเปญ จะมี กระแสตอบรับที่ดี และเป็นที่พูดถึงเสมอ เนื่องจากการคิดเนื้อหา และการสื่อสารได้ตรงกลุ่ม ทำาให้การเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป็นได้อย่าง มีประสิทธิภาพ ซึ่งทาง Sabina เองได้มุ่งเน้นที่จะสร้างแบรนด์ซา บีน่าให้แข็งแกร่งและอยู่ในใจผู้บริโภคให้ได้มากที่สุด และมีสินค้า ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในทุกๆ ช่วงอายุ เพื่อครอง ส่วนแบ่งทางการตลาดให้ได้มากที่สุด โดยเน้นถึงการศึกษา พฤติกรรม , เทรนด์แฟชั่น และความต้องการของผู้บริโภคและมุ่ง
Image of page 33
เน้นส่งเสริมการตลาดแบบ Digital Marketing ซึ่งสอดคล้องกับ การเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในโลกออนไลน์ S5 มีฐานลูกค้าวัยเด็ก – วัยรุ่นเป็นจานวนมาก บริษัทคาดว่ายังเติบโตได้อีก เนื่องจากในช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ใน ปี 2006-2015 บริษัทได้เน้นลูกค้าเฉพาะกลุ่มที่มีคัพ A เพียงอย่าง เดียวที่อยู่ในรุ่น Doomm Doomm ซึ่งจากการ Survey ของ บริษัทพบว่ามีสัดส่วนของผู้หญิงที่มีคัพทรง B C และ D อยู่ที่ 65% บริษัทจึงหันมาจับกลุ่มลูกค้าที่มีคัพทรงใหญ่มากขึ้นจึงสามารถ บอกได้ว่าขณะนี้ SABINA สามารถขายสินค้าได้ครบ 100% จาก ฐานลูกค้าทั้งหมด และบริษัทได้มองถึงระดับราคาสินค้าที่ลูกค้า สามารถซื้อสินค้าได้ และช่องทางการจ ำาหน่ายที่จะเข้าถึงกลุ่ม ลูกค้าตามระดับราคาของสินค้า ที่เหมาะสมของแต่ละกลุ่มเป้า หมาย เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าให้ครบทุกกลุ่ม ซึ่งจะ เห็นได้ว่าสินค้าที่หลากหลายจะเน้นไปยังกลุ่มลูกค้าวัยทีนและหญิง สาวที่อ่อนวัย เพราะหากลูกค้ากลุ่มนี้ชื่นชอบและรักในแบรนด์ก็จะ สร้าง Loyalty ต่อแบรนด์ในระยะยาว ด้วยการทำาการตลาดที่ หลากหลายและเลือก Presenter พร้อมกับ Content ที่ทันสมัย ำาให้ลูกค้ากลุ่มนี้ชื่นชอบและติดตาม Sabina ซึ่งแผนการตลาด ำาได้ดี และสามารถจับกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ไว้ได้ S6 มีแบรนด์ที่แข็งแรงและเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดี ด้วยองค์ประกอบในด้านช่องทางการจัดจ ำาหน่ายผ่านทางร้านของ Sabina, Department stores และอื่นๆ ช่องทาง Modern Trade , การออกงานหรือเทศกาลต่างๆ อีกทั้งการขายผ่านทาง ช่องทาง Non-Store Retailing และการทำาการตลาดอย่างต่อ
Image of page 34
เนื่องและเข้าถึงลูกค้าบนสื่อทุกรูปแบบโดยเฉพาะ Digital Marketing ำาให้ Brand Sabina เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางใน กลุ่มลูกค้า S7 มีช่องทางการจัดจ
Image of page 35
Image of page 36

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 73 pages?

  • Fall '14

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes