Kéo quân v ề nướ c năm 1105 lý thườ ng ki

This preview shows page 94 - 98 out of 299 pages.

kéo quân v nướ c. Năm 1105, Lý Thườ ng Ki ệt qua đờ i, th 86 tu i. Ông tr ải sóng gió qua ba đời vua, đượ c ban qu c tính, và cũng là vị thái giám đầu tiên đượ c ghi danh vào s sách như một ngườ i anh hùng dân t c.
Image of page 94
95 Lý Nh t Tôn lên ngôi ngót ch ục năm mà vẫ n không ch u duy trì nòi gi ng. Giang h đồn đạ i r ng Thánh Tông ng i chuy n ngo i thích chuyên quy n nên bao năm nay vẫ n né tránh kh i nghi p v i Hoàng h ậu Dương Hồ ng H c. Ri ế t r ồi ngườ i ta b t đầu nghĩ vua đẹ p trai mà l i m c ch ng khó đẻ . Trong m t di n bi ế n khác, nhà h hương Th L i, t c Gia Lâm ngày nay, s n xu ất đượ c m t cô con gái khá hay ho tên là Lê Khi ế t. Cô Khi ế t xinh thì v a ph ải thôi nhưng lại đượ c cái th n thái c c ng u và đầ u óc thông minh bù l i. D o ấy Thánh Tông cũng bắt đầ u s t ru t v đườ ng con cái nên c hôm nào tri u chính r nh rang
Image of page 95
Y Û 96 là l i xách balo lên chùa c u t ự. Mùa xuân năm 1063, Thánh Tông đi c u t trên chùa Dâu. Hàng ngàn, hàng v n trai thanh gái l ịch đổ c ra đườ ng coi ông vua m ặt ngang mũi dọ c ra sao. Xa giá đi tới đâu là gây ách t c giao thông t ới đó. Cô Khi ết cũng đi coi. Nhưng cô có đầ u óc, nên cô c m th y v i nhan s c t m trung c a mình mà chen vào thì ch t làm n ền cho ngườ i khác. Thành ra cô không chen, mà cô tìm m ột góc xa xa văng vắ ng cô đứng. Cô đứ ng ngay c nh khóm lan x u nh t nên nhan s c t m trung c ủa cô đượ c tôn lên khá nhi u, l i c ng thêm th n thái ng ầu lòi nên cũng thành r a m t b ức tranh sơn thủ y h u tình. Nh t Tôn b h nhìn xa xa th y cái gì gi ống như là m nhân t a khóm hoa lan thì c m th y vô cùng h ng thú. Ti ếng sét ái tình đánh cái roẹ t. Th ế là cô Khi ết được đưa vào cung, lại đượ c Nh t Tôn t ng cho cái tên Lan để k ni m l ần đầ u g p g . Nh t Tôn s ống hơn 40 cái mùa khoai mớ i g ặp đượ c m i tình đầ u nên t ra yêu chi u h ế t m c. Năm 1066, Ỷ Lan Phu nhân cu ối cùng cũng giúp Nh t Tôn b h duy trì nòi gi ng thành công. Lý Càn Đứ c m i m m t m ột ngày đã đượ c phong làm Thái t . Lan cũng được thăng chứ c thành Th n phi. Ch 2 năm sau, tức năm 1068, Thầ n phi Lan l i ti ế p t c
Image of page 96
khoùi 97 ch ửa đẻ không m t m i, sinh thêm m t th ng cu. Lan l p t ức được phong thành Nguyên phi, đứng đầ u đám phi tầ n. Là m ột người có cái đầu đầ y s i, Nguyên phi Lan không bao gi thèm đầu tư vào nhan sắ c c a mình vì nó cũng chẳng đượ c b t m t cho l ắm, chưa k hi n t ại còn là gái hai con thân hình phì lũ. Thay vào đó, Nguyên phi rấ t ch ịu khó phô trương trí tuệ siêu vi t. Thi tho ảng phát ngôn đượ c m y câu v đạ o tr qu c khi ế n b h Nh t Tôn há m m tròn m t thán ph c. Năm 1069, Nhật Tôn thân chinh đi dằ n m t Chiêm Thành, giao cho Nguyên phi Lan và Thái sư Lý Đạ o Thành nhà trông coi vi ệc nướ c. Nh t Tôn đánh được Chiêm Thành nhưng bắt mãi không đượ c vua Chiêm là Ch ế C nên b c b i d n quân v . V đượ c n ửa đườ ng, nghe giang h đồn đạ i bà Nguyên phi tr qu c gi i vô cùng thì t
Image of page 97
Image of page 98

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 299 pages?

 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors