Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Crucial ă a rezilien ţ ei tugade ş i frederickson

Info icon This preview shows pages 76–78. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
crucial ă a rezilien ţ ei (Tugade ş i Frederickson 2004; Tugade, Frederickson ş i Barette 2004). Dac ă unii cercet ă tori (Tugade ş i Frederickson 2004; Tugade, Frederickson ş i Barett 2004) sus ţ in c ă emo ţ iile pozitive sunt o component ă a rezilien ţ ei, al ţ i cercet ă tori (Folkman ş i Moskowitz 2000; Affleck ş i Tennen 1996) afirm ă c ă emo ţ iile pozitive nu sunt un simplu derivat al rezilien ţ ei, ci au beneficii adaptative în procesul de coping. Suportul empiric al acestei afirma ţ ii demonstreaz ă faptul c ă indivizii care de ţ in tr ă s ă tura rezilien ţ ei folosesc strategii de coping care implic ă emo ţ ii pozitive, precum umorul sau conferirea de valen ţ e pozitive unor evenimente obi ş nuite. Astfel, aceste studii demonstreaz ă c ă o tr ă s ă tur ă cu propriet ăţ i func ţ ionale, precum rezilien ţ a asociat ă cu emo ţ ii pozitive, poate s ă serveasc ă la înt ă rirea rezisten ţ ei la stres prin accesarea resurselor emo ţ ionale pozitive (Ong, Bergeman, Biscoti ş i Wallace 2006). În plus, la promovarea rezisten ţ ei la stres, o serie de studii care au vizat diferen ţ ele între indivizi în ceea ce prive ş te rezilien ţ a demonstreaz ă faptul c ă indivizii care posed ă tr ă s ă tura rezilien ţă se recupereaz ă mai repede în urma evenimentelor stresante. Din studiul efectuat de Tugade ş i colab. (2004) reiese faptul c ă indivizii cu scoruri mari la rezilien ţă au fost capabili s ă fac ă fa ţă unui stresor indus în laborator, recuperându-se din punct de vedere cardiovascular mai repede decât participan ţ ii la studiu care aveau scoruri mai mici la tr ă s ă tura rezilien ţă . Mai mult, cercet ă torii demonstreaz ă c ă emo ţ iile pozitive mediaz ă rela ţ ia dintre gradul de rezilien ţă al unui individ ş i rapiditatea cu care acesta se recupereaz ă în urma unui eveniment stresant.
Image of page 76

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     77 Cultivarea ş i sus ţ inerea emo ţ iilor pozitive Anterior am prezentat importan ţ a emo ţ iilor pozitive în rela ţ ia cu rezilien ţ a ş i influen ţ a pozitiv ă pe care o au acestea în dep ăş irea ş i recuperarea dup ă evenimentele stresante. Mai departe, Diener (2000) afirm ă c ă majoritatea oamenilor î ş i doresc s ă fie mai ferici ţ i. Astfel, cre ş terea nivelului emo ţ iilor pozitive resim ţ ite de indivizi devine un obiectiv empiric (Sheldon ş i Lyubomirsky 2006). De aceea, consider ă m important ă prezentarea a dou ă modalit ăţ i prin care emo ţ iile pozitive vor fi cultivate ş i sus ţ inute. Emmons ş i McCullough (2003), în studiul lor, i-au rugat pe participan ţ i s ă scrie cinci lucruri pentru care sunt recunosc ă tori. Ace ş tia au resim ţ it semnificativ mai multe emo ţ ii pozitive, comparativ cu participan ţ ii care nu au fost ruga ţ i s ă scrie aceste lucruri. Exprimarea mul ţ umirii pentru experien ţ ele pozitive din via ţ a fiec ă rui individ prezint ă posibilitatea de a avea emo ţ ii pozitive din urm ă
Image of page 77
Image of page 78
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern