Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Crucial ă a rezilien ţ ei tugade ş i frederickson

Info icon This preview shows pages 76–78. Sign up to view the full content.

crucial ă a rezilien ţ ei (Tugade ş i Frederickson 2004; Tugade, Frederickson ş i Barette 2004). Dac ă unii cercet ă tori (Tugade ş i Frederickson 2004; Tugade, Frederickson ş i Barett 2004) sus ţ in c ă emo ţ iile pozitive sunt o component ă a rezilien ţ ei, al ţ i cercet ă tori (Folkman ş i Moskowitz 2000; Affleck ş i Tennen 1996) afirm ă c ă emo ţ iile pozitive nu sunt un simplu derivat al rezilien ţ ei, ci au beneficii adaptative în procesul de coping. Suportul empiric al acestei afirma ţ ii demonstreaz ă faptul c ă indivizii care de ţ in tr ă s ă tura rezilien ţ ei folosesc strategii de coping care implic ă emo ţ ii pozitive, precum umorul sau conferirea de valen ţ e pozitive unor evenimente obi ş nuite. Astfel, aceste studii demonstreaz ă c ă o tr ă s ă tur ă cu propriet ăţ i func ţ ionale, precum rezilien ţ a asociat ă cu emo ţ ii pozitive, poate s ă serveasc ă la înt ă rirea rezisten ţ ei la stres prin accesarea resurselor emo ţ ionale pozitive (Ong, Bergeman, Biscoti ş i Wallace 2006). În plus, la promovarea rezisten ţ ei la stres, o serie de studii care au vizat diferen ţ ele între indivizi în ceea ce prive ş te rezilien ţ a demonstreaz ă faptul c ă indivizii care posed ă tr ă s ă tura rezilien ţă se recupereaz ă mai repede în urma evenimentelor stresante. Din studiul efectuat de Tugade ş i colab. (2004) reiese faptul c ă indivizii cu scoruri mari la rezilien ţă au fost capabili s ă fac ă fa ţă unui stresor indus în laborator, recuperându-se din punct de vedere cardiovascular mai repede decât participan ţ ii la studiu care aveau scoruri mai mici la tr ă s ă tura rezilien ţă . Mai mult, cercet ă torii demonstreaz ă c ă emo ţ iile pozitive mediaz ă rela ţ ia dintre gradul de rezilien ţă al unui individ ş i rapiditatea cu care acesta se recupereaz ă în urma unui eveniment stresant.
Image of page 76

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     77 Cultivarea ş i sus ţ inerea emo ţ iilor pozitive Anterior am prezentat importan ţ a emo ţ iilor pozitive în rela ţ ia cu rezilien ţ a ş i influen ţ a pozitiv ă pe care o au acestea în dep ăş irea ş i recuperarea dup ă evenimentele stresante. Mai departe, Diener (2000) afirm ă c ă majoritatea oamenilor î ş i doresc s ă fie mai ferici ţ i. Astfel, cre ş terea nivelului emo ţ iilor pozitive resim ţ ite de indivizi devine un obiectiv empiric (Sheldon ş i Lyubomirsky 2006). De aceea, consider ă m important ă prezentarea a dou ă modalit ăţ i prin care emo ţ iile pozitive vor fi cultivate ş i sus ţ inute. Emmons ş i McCullough (2003), în studiul lor, i-au rugat pe participan ţ i s ă scrie cinci lucruri pentru care sunt recunosc ă tori. Ace ş tia au resim ţ it semnificativ mai multe emo ţ ii pozitive, comparativ cu participan ţ ii care nu au fost ruga ţ i s ă scrie aceste lucruri. Exprimarea mul ţ umirii pentru experien ţ ele pozitive din via ţ a fiec ă rui individ prezint ă posibilitatea de a avea emo ţ ii pozitive din urm ă
Image of page 77
Image of page 78
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern