Typeset preview ə mrini yerin ə yetirib s ə n ə

This preview shows page 74 - 77 out of 83 pages.

Typeset Preview ə mrini yerin ə yetirib s ə n ə di LaTex s ə n ə di kimi s ə hif ə l ə dikd ə , TrueTeX DV İ Previewer p ə nc ə r ə sind ə s ə n ə dd ə [2] şə klind ə ikinci ə d ə biyyata istinad yarand ı ğ ı n ı gör ə rik. 3.4 MÜR Ə KK Ə B STRUKTURLU S Ə N Ə DL Ə R İ N HAZIRLANMASI Mür ə kk ə b strukturlu s ə n ə d olaraq kitab haz ı rlanmas ı texnologiyas ı il ə tan ı ş olaq. F ə rz ed ə k ki, kitab münd ə ricatdan, üç f ə sild ə n, ə d ə biyyat siyah ı s ı ndan, mövzu, şə kil, c ə dv ə l göst ə ricil ə rind ə n v ə kitaba ə lav ə d ə n ibar ə tdir. F ə sill ə r, kitaba ə lav ə v ə ə d ə biyyat siyah ı s ı Standart LaTex Book stili ə sas ı nda ayr ı ca s ə n ə d kimi haz ı rlanm ı ş d ı r v ə müvafiq olaraq Chapter1.tex, Chapter 2.tex, Chapter3.tex, Mapp.tex, Biblio.tex fayllar ı ndan ibar ə tdir. İ lk önc ə kitab üçün mövzu göst ə ricisi yaradaq. Bunun üçün Chapter1.tex, Chapter 2.tex, Chapter3.tex, Mapp.tex s ə n ə dl ə rind ə kursoru göst ə riciy ə daxil olunacaq termind ə n sonra v ə ya ə vv ə l yerl əş dirib İ nsert Typeset Object İ ndex Entry ə mrini yerin ə yetir ə k v ə ı lan İ ndex Entry dialoq p ə nc ə r ə sind ə Primary İ ndex Entry sah ə sind ə termini daxil 1 Al ə t interfeys p ə nc ə r ə sinin sol a ş a ğ ı küncünd ə yerl əş ib, ya ş ı l r ə ngli ox piktoqram ı na malikdir.
Image of page 74
Riyazi proqram paketl ə ri 147 ed ə k. Ə g ə r termin bir neç ə sözl ə ifad ə olunursa Primary İ ndex Entry sah ə sind ə terminin birinci, Secondary İ ndex Entry sah ə sind ə ikinci, Tertiary İ ndex Entry sah ə sind ə is ə üçüncü sözü daxil ed ə r ə k, termin üçün yaz ı stilini v ə Page Number variant ı n ı seçib, OK düym ə sini s ı x ı r ı q ( şə k3.4-1). Bu zaman cari s ə n ə dd ə index v ə termin sözünün qeyd olundu ğ u düzbucaql ı ç ə rçiv ə yaranacaq 1 . Daha sonra, Book.tex adl ı master s ə n ə d yaradaq. Bunun üçün Standart LaTex Book stili ə sas ı nda yeni s ə n ə d p ə nc ə rsi aç ı b, onu Book.tex fayl ı kimi yadda ş da saxlad ı qdan sonra s ə n ə dd ə a ş a ğ ı dak ı ə m ə liyyatlar ı yerin ə yetirm ə k laz ı md ı r: 1. T ypeset Options and Packages ə mrini yerin ə yetirm ə k v ə ı lan eyni adl ı dialoq p ə nc ə r ə sinin Class Options bölm ə sind ə Modify düym ə sini s ı xmaq v ə ı lan növb ə ti p ə nc ə r ə d ə kitab üçün parametrl ə ri-s ə hif ə nin v ə ş riftin ölçüsünü, düsturlar ı n nömr ə sinin yerl əş m ə istiqam ə tini v ə s. seçm ə k laz ı md ı r ( şə k.3.4-2). Packages Options bölm ə sind ə is ə Add düym ə sini s ı x ı b termin göst ə ricisi yaratmaq üçün makeidx paketini ə lav ə etm ə k ( şə k.3.4-3), sonra Typese t Preamble ə mrini yerin ə yetirib aç ı lan Latex Preamble dialoq p ə nc ə r ə sin ə makeindex s ə trini daxil etm ə k laz ı md ı r; 1 Ə g ə r View menyusunda İ ndex Entries ə mri aktivdirs ə . F ə sil 3 Scientific Work Place 5.0 148 şə k. 3.4-1 şə k.3.4-2
Image of page 75
Riyazi proqram paketl ə ri 149 şə k.3.4-3 2. Book.tex s ə n ə dind ə İ nsert Typeset Object Subdocument ə mrini yerin ə yetirib, aç ı lan dialoq p ə nc ə r ə sind ə Chapter1.tex, Chapter 2.tex, Chapter3.tex, Mapp.tex, Biblio.tex fayllar ı n ı n adlar ı n ı ə lav ə etm ə k laz ı md ı r. Bu zaman s ə n ə dd ə qonur r ə ngli [ Include Chapter1], [Include Chapter2, [Include Chapter3, [Include Mapp], [Include Biblio
Image of page 76
Image of page 77

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 83 pages?

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors