nguphap_ta_0353

I want to see all that he possesses all the apples

Info iconThis preview shows pages 88–90. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
I want to see all that he possesses. All the apples that fall are eaten by pig. 26.3 Who làm ch ng c a m nh ñề ph Nó thay th ế cho danh t ch ng ườ i ho c ñộ ng v t ñứ ng tr ướ c nó và ñ óng vai trò ch ng c a câu ph . Trong tr ườ ng h p này không th l ượ c b who : The man who is in this room is angry. 26.4 Whom làm tân ng c a m nh ñề ph Nó thay th ế cho danh t ch ng ườ i ho c ñộ ng v t ( ñộ ng v t nuôi trong nhà) ñứ ng tr ướ c nó ñ óng trò tân ng c a câu ph ; nó có th b ñ i ñượ c. The men (whom ) I don't like are angry. N ế u whom làm tân ng c a m t ng ñộ ng t bao g m 1 Verb + 1 gi i t thì l i vi ế t chu n nh t là ñư a gi i t ñ ó lên tr ướ c whom . The man to whom you have just talked is the chairman of the company. Tuy nhiên n ế u whom là tân ng c a m t ng ñộ ng t bao g m 1 ñộ ng t + 2 gi i t thì 2 gi i t ñ ó v n ph i ñứ ng ñằ ng sau ñộ ng t .
Background image of page 88

Info iconThis preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
S ư u t m và thi ế t k ế b i Ph m Vi t V ũ - 89 – Tr ườ ng ðạ i H c Kinh T ế ð à N ng The man whom you are looking forward to is the chairman of the company. Không ñượ c dùng who thay cho whom trong v ă n vi ế t dù nó ñượ c ch p nh n trong v ă n nói. 26.5 M nh ñề ph b t bu c và không b t bu c. 26.5.1 M nh ñề ph b t bu c. Là lo i m nh ñề b t bu c ph i có m t trong câu, n ế u b ñ i câu s m t ý ngh ĩ a ban ñầ u. Nên dùng that làm ch ng cho lo i câu này m c dù which v n ñượ c ch p nh n. Câu ph th ườ ng ñứ ng xen vào gi a câu chính ho c n i li n v i câu chính và không tách r i kh i nó b i b t c d u ph y nào. Trong ví d sau n ế u b ñ i m nh ñề ph ñượ c g ch chân thì câu s mang ý ngh ĩ a hoàn toàn khác: Weeds that float to the surface should be removed before they decay. 26.5.2 M nh ñề ph không b t bu c Là lo i m nh ñề mang thông tin ph trong câu, n ế u b ñ i câu không m t ngh ĩ a ban ñầ u. Không ñượ c dùng that làm ch ng mà ph i dùng which , cho dù which có là tân ng c a m nh ñề ph c ũ ng không ñượ c phép b ñ i. Câu ph th ườ ng ñứ ng chen vào gi a câu chính và b t bu c ph i tách kh i câu chính b ng 2 d u ph y. Xét hai ví d sau: My car, which is very large , uses too much gasoline.
Background image of page 89
Image of page 90
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

Page88 / 129

I want to see all that he possesses All the apples that...

This preview shows document pages 88 - 90. Sign up to view the full document.

View Full Document Right Arrow Icon
Ask a homework question - tutors are online