D ịch đề Nhi ều b ả o tàng và di tích l ịch s ử ch� y � u là khách du l ịch đến

D ịch đề nhi ều b ả o tàng và di tích l

This preview shows page 16 - 18 out of 30 pages.

Dịch đề: Nhiu bo tàng và di tích lch schyếu là khách du lịch đến thĕăm chkhông phi là ngưӡi dân địa phương. Tại sao và nhng gì có thlàm được đểthu hút nhiều ngưӡi dân địa phương đến thĕăm những nơi này?23/01/2016Although more and more people read the news on the Internet, newspaper will remain the most important source of news for the majority of people. Do you agree or disagree.Dịch đề: Mc dù ngày càng nhiều ngưӡi đọc tin tc trên internet, báo giy vn ginguyên là ngun thông tin quan trng nhất cho đại đa sốngưӡi dân. Bạn đồng ý hay không? 20/02/2016Some people believe government should spend money on building train and subway lines to reduce traffic congestion. Others think that building more and wider roads is the better way to reduce traffic congestion. Discuss both views and give your opinion. Dịch đề: Mt sngưӡi tin rng chính phnên chi tiền đểxây dng tuyến tàu hỏa và tàu điện ngm đểgim tc nghn giao thông. Mt skhác nghƿĩ rằng xây dựng đưӡng nhiu hơn và rộng hơn là cách tốt hơn đểgim tc nghn giao thông. Tho lun c2 quan điểm và đưa ra ý kiến ca bn. 27/02/2016More and more young people from wealthy countries are spending a short time in poorer countries doing unpaid work such as teaching or building houses. Why? Who benefit more from this, the community or these young people? Dịch đề: Ngày càng có nhiu thanh niên tcác quốc gia giàu có đang dành một thӡi gian ngn ӣcác nước nghèo làm công việc không lương như giảng dy hoc xây dng nhà ӣ. Ti sao? Ai được li hơn tđiều này, cộng đồng hay những ngưӡi trtui? 05/03/2016In recent years, the family structure has changed, as well as family roles. What types of changesare occurring? Do you think these changes are positive and negative? Dịch đề: Trong những nĕăm gần đây, cấu trúc gia đình đã thay đổi, cǜũng như vai trò gia đình. Nhng loại thay đổi nào đang xảy ra? Bn nghƿĩ rằng những thay đổi này là tích cc hay tiêu cc?
Background image
Fanpage: Website: 07/05/2016Nowadays, most large companies operate multi-nationally. To what extent those companies shouldhave responsibility towards local communities in which they operate? Dịch đề: Ngày nay, hu hết các công ty ln hoạt động đa quốc gia. Các công ty này nên có trách nhim vi các cộng đồng địa phương nơi họhoạt động thếnào? 12/03/2016Some people think that it is good for a country's culture to import foreign movies and TV programmes. Others think that it is better to produce these locally. Discuss both views and give your opinion. Dịch đề: Mt sngưӡi cho rng vic nhp khẩu phim nước ngoài và chương trình truyền hình là một điều tt cho nền vĕăn hoá của mt quc gia. Những ngưӡi khác nghƿĩ rằng tốt hơn là nên sn xut tại địa phương. Thảo lun c2 quan điểm và đưa ra ý kiến ca bn.
Background image
Image of page 18

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 30 pages?

  • Fall '13

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture