Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ceea ce s a stabilit clar este c ă p ă rin ţ ii

Info icon This preview shows pages 184–186. Sign up to view the full content.

Ceea ce s-a stabilit clar este c ă p ă rin ţ ii copiilor cu autism experimenteaz ă niveluri mai înalte de distres emo ţ ional (Hamlyn – Wright, Draghi – Lorenz ș i Ellis 2007; Lecavalier, Leone ș i Wiltz 2006). Cercet ă torii au constatat, de asemenea, c ă a cre ş te un copil cu autism poate duce la depresie (Benson 2006; Hastings, Kovshoff, Ward, Espinosa, Brown ș i Remington 2005; Pakenham, Samios ș i Sofronoff 2005) ş i anxietate (Pakenham ș i colab. 2005) atât în cazul mamei, cât ş i pentru tat ă (Jones, Ttsika, Hastings ș i Petalas 2013). Printre cei mai importan ț i factori de stres pentru familiile în care tr ă iesc copii cu autism se num ă r ă dificult ăț i în g ă sirea unor servicii educa ț ionale, medicale ș i de interven ț ie terapeutic ă potrivite, greut ăț i financiare legate de costurile îngrijirii copilului, precum ș i aspecte emo ț ionale implicate în îngrijirea unui copil cu dizabilit ăț i (Plant ș i Sanders 2007). Woodgate ș i colaboratorii s ă i (2008) au intervievat p ă rin ţ i care au raportat c ă experimenteaz ă sentimente de singur ă tate deoarece cred c ă societatea nu în ţ elege autismul, c ă nu au un curs normal al vie ț ii, c ă proprii copii sunt rezisten ţ i la inten ţ iile lor de a se apropia, cu so ţ ul/so ț ia lor sunt pe lungimi diferite de und ă ş i nu pot accesa, în mod eficient, sistemul profesioni ş tilor ş i a agen ţ iilor care ar putea s ă -i ajute. Mai mult, manifest ă rile comportamentale dificile ale copilului cu autism contribuie, de cele mai multe ori, la provocarea sentimentului de izolare al familiei (Woodgate, Ateah ș i Secco 2008). În aceste condi ț ii, p ă rin ţ ii trebuie s ă se adapteze la experien ţ a acestei boli cronice ş i s ă încerce s ă atenueze impactul tulbur ă rii atât asupra copilului, cât ş i asupra lor. P ă rin ţ ii î ş i construiesc o reprezentare a acestei boli care îi poate ghida în adaptarea la interac ţ iunea cu copilul ş i în luarea deciziei în alegerea tratamentului (Al Anbar, Dardennes, Prado- Netto, Kaye ș i Contejean 2011), percep ţ iile mamei jucând un rol important în dinamica rela ţ iei de cuplu (Lickenbrock, Ekas ș i Whitman 2011). De asemenea, unele credin ţ e ale p ă rin ţ ilor, legate de eficien ţ a lor în calitate de p ă rin ţ i, func ț ioneaz ă ca variabile mediatoare ale rela ţ iei dintre diferite variabile psihologice precum depresia, stresul ş i competen ţ a
Image of page 184

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     185 parental ă (Coleman ș i Karraker 1997; Teti, O’Connell ș i Reiner 1996). Recent s-a demonstrat c ă percep ț iile p ă rin ț ilor despre boala copilului cu autism se asociaz ă , în unele condi ț ii, cu distres ș i simptome depresive (Gatzoyia, Kotsis, Koullourou, Goulia, Carvalho, Soulis ș i Hyphantis 2013).
Image of page 185
Image of page 186
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern