Course Hero Logo

You know what they say about kissing a consunji i

Course Hero uses AI to attempt to automatically extract content from documents to surface to you and others so you can study better, e.g., in search results, to enrich docs, and more. This preview shows page 60 - 62 out of 133 pages.

"You know what they say about kissing a Consunji?" I aked him. Tumingin lang siya sa akin, nakangiti. Inihinto na niya ang kotse sa tapat mismo ng masyon. I sighed. I'm home and yet I feel sad. Bumaba siya nang kotse at saka pinagbuksan ako ng pinto. Tiningnan ko ang relo niya. It's four in the afternoon. Ibig sabihin halos twenty eight hours akong nawala. And somehow, I could imagine Sancho's face. Not just his face but Luke's too. "What?" He was smiling. "Once you kiss a Consunji, there's no turning back..." I giggled. "Who say's I'm turning my back? I love you..." "You okay?" He asked me after a while. He put his hands on my waist. I wrapped my arms around his neck. "Yup. Penge ng goodbye kiss, irog." Sabi ko sa kanya. "Baka makita tayo ng mga kapatid mo." He whispered. I looked back at the mansion. Sarado ang main gate, walang guard - walang makakakita. "No one will see us. Just give me a kiss." Sabi ko pa. Julian grinned, he bent down and kissed me. Tulad nang palaging nangyayari, nawala na naman ako sa kawalan nang maramdaman ko ang mga halik niya. It was as if, his kisses were drugs, it intoxicates my whole being. Tinapos niya ang halik at saka hinaplos ang pisngi ko. "Bye, Irog ko..." Sabi niya. I smiled. Nakatayo pa rin ako doon at pinapanood siya habang sumasakay sa kotse. I waved him goodbye and when he was finally gone - I turned around only to be shocked with what I saw. My heart beat fast. I swallowed hard. Sheena was standing right in front of the gate and she was looking at me. "Sh-she-sheen..." She sighed. "Pumasok ka na. Kagabi ka pa hinihintay ng mga kuya mo." Iyon lang at tinalikuran na niya ako. ----------------------- "Where the fuck have you been!!!" Sancho and Lukas' voice boomed inside the house the moment I got in. My three brothers were in the living room. Sancho was looking furious, Lukas on the other hand looked murderously dangerous - his jaw was clenched while Adam was sitting on the couch looking as cool as ever. I decided to greet Adam because he's not
overacting. "Hey, Adam!" I walked towards him to give him a peck in the cheek. "Adelaide, narinig mo ba ako!" Halos magkasabay na sigaw ni Lukas at ni Sancho. "Shut up, Lukas! Ako ang panganay!" Sigaw ni Sancho kay Luke. I rolled my eyes. "Bakit, ikaw lang ba ang kapatid?!" Balik naman ni Luke. I sighed. "Saan ka ba galing?" Biglang tanong ni Adam. He was very calm and cool. He was just eyeing me. Naupo ako sa tabi niya. "I was out with some friends..." Pagsisinungaling ko. Hindi ko naiwasang hindi tingnan si Sheena. Nakatayo siya sa may piano at saka tinitingnan ako. Napailing na lang siya at saka nilapitan si Sancho. Hinawakan niya ang balikat ni Sancho. "Sancho, tama na..." Mahinahong wika niya. I saw Sancho took a deep breath. He took Sheena's hand saka bumaling sa akin. "Saan ka ba kasi nagpunta?" Mahinahon na si Sancho nang magsalita siyang muli. It kinda shocked me pero nagkibit balikat na lang ako.

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

End of preview. Want to read all 133 pages?

Upload your study docs or become a

Course Hero member to access this document

Term
Fall
Professor
N/A

Newly uploaded documents

Show More

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture