� ịị ể ứ ứụ ờ ệ Tham gia ho c có quan h v i các t ch c chính tr kinh t xã h i

? ịị ể ứ ứụ ờ ệ tham gia ho c có

This preview shows page 4 - 7 out of 8 pages.

ơ .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. - Tham gia ho c có quan h v i các t ch c chính tr , kinh t , xã h i nào n c ngoài ế ướ (làm gì, t ch c nào, đ t tr s ụ ở ở đâu ..? ) : .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. - Có thân nhân (Cha, M , V , Ch ng, con, anh ch em ru t) n c ngoài ướ (làm gì, đ a ch …) ? .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................................. 30) QUAN H GIA ĐÌNH: a) V b n thân: Cha, M , V (ho c ch ng), các con, anh ch em ru t M i quan h H và tên Năm sinh Quê quán, ngh nghi p, ch c danh, ch c v , đ n v công tác, h c ơ t p, n i (trong, ngoài n c); thành viên các t ch c chính tr - xã ơ ở ướ h i …?) Truy c p toixinviec.com đ xem thêm các lo i gi y t h s xin vi c ồ ơ 4
Image of page 4
.......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……………………… ..... ……………………… .... ……………………… .... ……………………… .... ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……………………………………………………………………… .... ……………………………………………………………………… .... ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… .... ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… .... ……………………………………………………………………… .... ……………………………………………………………………… .... ……………………………………………………………………… .... M u 2C-BNV/2008 ban hành kèm theo Quy t đ nh s 02/2008/QĐ-BNV ngày 06/10/2008 c a B tr ng B N i v ế ưở b) V bên v (ho c ch ng): Cha, M , anh ch em ru t M i quan h H và tên Năm sinh Quê quán, ngh nghi p, ch c danh, ch c v , đ n v công tác, h c ơ t p, n i (trong, ngoài n c); thành viên các t ch c chính tr - xã ơ ở ướ h i …?) .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... .......... ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… …………………………………………………………………… Truy c p toixinviec.com đ xem thêm các lo i gi y t h s xin vi c ồ ơ 5
Image of page 5
31) DI N BI N QUÁ TRÌNH L NG C A CÁN B , CÔNG CH C ƯƠ Tháng/ năm Mã ng ch/b c H s l ng ệ ố ươ 32) NH N XÉT, ĐÁNH GIÁ C A C QUAN, Đ N V QU N LÝ VÀ S D NG CÁN B , CÔNG CH C Ơ Ơ ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… …………………. ………………………………………………………………………………………………………………… ….. ………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………
Image of page 6
Image of page 7

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 8 pages?

  • Spring '20

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture

  • Left Quote Icon

    Student Picture