N� kët� mënyr� ësht� e nevojshme q� vendndodhja nga e cila kryhet furnizimi i

N? kët? mënyr? ësht? e nevojshme q? vendndodhja

This preview shows page 9 - 11 out of 36 pages.

Në këtë mënyrë, është e nevojshme që vendndodhja nga e cila kryhet furnizimi i shërbimit, të jetë e aftë të furnizojë shërbimet e duhura, ose vendndodhja që ka marrë shërbimin e furnizuar, të jetë e aftë të marrë dhe të përdorë shërbimet e duhura. Vendi i banesës së një personi fizik, i tatueshëm apo i pa-tatueshëm, është në fakt ai që rezulton nga adresa e deklaruar në administratën tatimore nëse e ka deklaruar. Rezidenca e zakonshme e një personi fizik, i tatueshëm apo i pa-tatueshëm, është vendi ku, në momentin e furnizimit të shërbimeve, ky person banon zakonisht për shkak të lidhjeve personale dhe profesionale apo në rastin e një personi pa lidhje profesionale, për shkak të atyre personale që shprehen me lidhjet e ngushta të këtij të fundit dhe vendit ai ku banon. 2.2.2 Qarkullimi Kriteri kryesor që një person i tatueshëm të zbatojë këtë regjim është që qarkullimi vjetor që realizon të jetë mbi kufirin minimal të regjistrimit për TVSH-në. Qarkullimi i personit të tatueshëm përfshin qarkullimin e realizuar nga të gjitha furnizimet e tatueshme të mallrave dhe shërbimeve që ai kryen në kuadër të veprimtarisë ekonomike të tij, dhe llogaritet në bazë të çmimit gjithsej që paguan blerësi, pa përfshirë TVSH-në. Një vetëfurnizim është pjesë e qarkullimit dhe është objekt i TVSH-së. Do të trajtohet në vijim të temës. Për këtë, personi i tatueshëm lëshon një faturë për furnizimin si furnizues i mallit ose shërbimit dhe në të njëjtën kohë si blerës i këtij furnizimi për nevoja të biznesit të tatueshëm. Bëjnë pjesë në qarkullim mallrat ose shërbimet e biznesit që personi i tatueshëm i trajton jo për t’i përdorur për qëllimet e veprimtarisë por si përdorim privat i mallrave ose shërbimeve të veprimtarisë dhe konsiderohen furnizime kundrejt pagesës për qëllime të TVSH-së. Si dhe të gjitha rastet që furnizimet janë objekt i TVSH sipas specifikimeve të bëra në ligj. Bëjnë pjesë në qarkullimin vjetor eksportet dhe të gjitha furnizimet e tjera me normën zero. Gjithashtu bëjnë pjesë edhe shitjet e tatueshme sipas regjimeve të marzhit të fitimit, të shitjeve në ankand, etj. Bëjnë pjesë në qarkullimin vjetor furnizimet e pasurisë së paluajtshme dhe shërbimet financiare, pavarësisht se janë furnizime të përjashtuara nga TVSH-ja, kur krijohen si rezultat i veprimtarisë ekonomike kryesore. Në llogaritjen e vlerës së qarkullimit për qëllime të këtij regjimi nuk përfshihen në të, vlerat e transaksioneve të mëposhtme: a) furnizimet e aktiveve materiale dhe jo-materiale të personit të tatueshëm, që konsiderohen si aktive të investimit dhe nuk mbahen me qëllim për t’u shitur. 9
Image of page 9
Si për shembull në rastin kur një person i tatueshëm që kryen veprimtari në dhënien e shërbimeve të reklamave, shet automjetin (aktiv investimi) që përdor për qëllime të aktivitetit të tij.
Image of page 10
Image of page 11

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 36 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors