Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Rile sale deoarece aceasta este deseori corelat ă cu

Info icon This preview shows pages 68–70. Sign up to view the full content.

rile sale, deoarece aceasta este deseori corelat ă cu diversitatea de gen, de etnie, economic ă ş i cu diversitatea în opinii ş i idei (Landemore 2013). 2. Diversitatea în grup. Cost sau beneficiu? Având în vedere cre ş terea complexit ăţ ii posturilor ş i a organiza ţ iilor, lucrul în echipe ai c ă ror membri s ă provin ă din background-uri diferite, care s ă de ţ in ă experien ţ e ş i expertiz ă diferit ă , au f ă cut ca r ă spunsul la întrebarea „este diversitatea în grup un cost sau un beneficiu în vederea cre ş terii performan ţ ei grupului?” s ă fie din ce în ce mai râvnit (Zaccaro, Rittmann ş i Marks 2001, 451). În paralel cu popularitatea crescând ă a lucrului în echipe diverse, practicat în organiza ţ ii, cre ş te ş i interesul cercet ă torilor asupra acestei arii de cercetare (Campion, Medsker ş i Higs 1993; Williams ş i O’Reilly 1998).
Image of page 68

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     69 Odat ă cu cre ş terea popularit ăţ ii studiului diversit ăţ ii în grup, au ap ă rut ş i numeroase studii care au vizat m ă sura în care diversitatea în grup influen ţ eaz ă performan ţ a în grup sau celelalte procese de grup. Înc ă dup ă apari ţ ia primelor rezultate ale studiilor empirice, diversitatea a fost v ă zut ă ca o „sabie cu dou ă t ă i ş uri” (Williams ş i O’Reilly 1998, 79). Pe de o parte, se afl ă cercet ă torii care sus ţ in efectele pozitive ale diversit ăţ ii în grup asupra rezultatelor grupului ş i asupra proceselor care se desf ăş oar ă în grup (Cox ș i Blacke 1991; Devine, Clayton, Philips ş i colab. 1999; Easley 2001). Pe de alt ă parte, se afl ă cercet ă torii care sus ţ in c ă diversitatea poate s ă cauzeze dificult ăţ i semnificative (Jakson, May ş i Whitney 1995; Jehn, Northcraft ş i Neale 1999). Întrucât rezultate studiilor care au investigat rela ţ ia dintre diversitate grupului ş i performan ț a grupului au fost inconsistente, cercet ă torii au în ţ eles importan ţ a studierii proceselor ş i st ă rilor care apar în grupurile diverse în momentul în care membrii acestuia interac ţ ioneaz ă . Stresul este una dintre st ă rile des identificate de cercet ă tori în cadrul interac ţ iunilor între membrii diver ş i ai unui grup, întrucât ace ş tia consum ă mai multe resurse cognitive, au mai multe conflicte ş i un grad de coeziune sc ă zut. Astfel, lucrarea de fa ţă î ş i dore ş te s ă investigheze efectul pe care stresul îl are în echipele diverse. Mai mult, întrucât stresul a devenit prezent în via ţ a organiza ţ ional ă , prezenta lucrarea abordeaz ă rezilien ţ a cognitiv ă ca modalitate de a face fa ţă factorilor stresori. Stresul 1. Stresul în echipele diverse Una dintre dificult ăţ ile pe care diversitatea le poate crea se refer ă la nivelul de stres pe care membrii grupurilor diverse îl pot resim ţ i. Stresul a devenit cel mai mare du ş man al angaja ţ ilor ş i al angajatorilor, deopotriv ă . Mai mult, acest fenomen
Image of page 69
Image of page 70
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern