Eaùb ðaò ù e ðfa iø ðiéðaóù ðeù öd

Info icon This preview shows pages 14–16. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

Unformatted text preview: eaÙb ÐaÒ Ù e Ðfa iØ ÐiéÐaÓÙ ÐeÙ Öd e×ØÖÓ i×haÔ eaÙÜe×ØÓÒÒa i××aÒeÓÑÑ ÙÒ e? jÙiÐÐeØ8 héÓÖiede×jeÙÜEÜeÖie× FÓe××ÐeÖ ÓÒ ØÖe Öd eÑ aÒ iè Öe ÐiØØé Öa iÖeÕÙ ee ØØeÓÒÒa i××aÒeÓÑÑ ÙÒ ee Ø Ðed é ÖÓÙ ÐeÑ eÒ ØdÙ jeÙ ØeÑ ÔÓ Öe ÐÓÒdÙ i×eÒ ØÐa ×Ó ÖØ ied e×ØÖÓ i×é ÐèÚ e×aÙÔ ÐÙ ×Øa Öd eÒ t = 3 ÓÙ ×ÔÓÙÚ eÞÓÑÑ eÒe Ö Ôa ÖÓÒ × id é Öe ÖÕÙ iÐÒÝaÕÙ ed eÙÜé ÐèÚ e×e ØÑ ÓÒ ØÖe ÖÕÙ eeÖé×Ù ÐØa Øe×ØÚ Öa ieÒ t = 2 eÔ ÖeÒ eÞ ÐaÕÙ e×Ø iÓÒ aÙÑ ÓÝ eÒdeÒ ×eÑ b Ðe×d iÒ fÓ ÖÑ a Ø iÓÒ ×Ù Ö ÐeÒ ×eÑ b Ðe Ω d e×é Øa Ø×dÙ Ñ ÓÒd e ÒÒÓ Øe ÖaÔa ÖeÜ eÑ Ô Ðe BNN Ðé Øa ØdaÒ × ÐeÕÙ e ÐÐeÔ ÖeÑ ie ÖjÓÙ eÙ ÖaÙÒhaÔ eaÙb ÐaÒ e Ø Ðe×aÙ ØÖe×ÓÒ ØÙÒhaÔ eaÙÒÓ iÖ 4 E ÜÔ ÐiÕÙ eÞÔÓÙ ÖÕÙÓ ieÒ t = 1 Ñ êÑ e× iÐe×ØÖÓ i×haÔ eaÙÜ ×ÓÒ Øb ÐaÒ × Ðe fa iØÕÙ iÐÝaaÙÑ Ó iÒ × d eÙÜhaÔ eaÙÜb ÐaÒ ×Òe×ØÔa ×ÓÒÒa i××aÒeÓÑÑ ÙÒ e 5 A ÚaÒ Ø ÐaÒÒÓÒeÔÙb ÐiÕÙ edÙÔ ÖÓ fe××eÙ Öe Ø× iÐe×ØÖÓ i×haÔ eaÙÜ ×ÓÒ Øb ÐaÒ × Ðe fa iØÕÙ iÐÝ a iØaÙÑ Ó iÒ ×ÙÒhaÔ eaÙb ÐaÒe×Ø iÐÓÒÒa i××aÒeÓÑÑ ÙÒ e?E ÜÔ ÐiÕÙ eÞa×Ó ÖØ iee×Øe ÐÐe ÔÓ ×× ib Ðe×aÒ × ÐaÒÒÓÒedÙÔ ÖÓ fe××eÙ Ö? E Ü eÖ ie4 É ÕÙ iÐib Öe ×B aÝ é × ieÒ ×× iÑ Ô Ðe × C ÓÒ × id é ÖÓÒ ×ÙÒ eÒ ×eÑ b Ðe Ω = { ω 1 ,ω 2 } d ed eÙÜ é Øa Ø×dÙÑ ÓÒd eéÕÙ iÔ ÖÓbab Ðe× p ( ω 1 ) = p ( ω 2 ) = 1 / 2 e Ød eÙÜ jÓÙ eÙ Ö×aÝaÒ Ø Ðe×Ôa ÖØ iØ iÓÒ ×d iÒ fÓ Ö Ñ a Ø iÓÒ ×Ù iÚaÒ Øe× : P 1 = {{ ω 1 ,ω 2 }} P 2 = {{ ω 1 } , { ω 2 }} . D é Øe ÖÑ iÒ eÞ ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×h B aÝ é× ieÒ × ÐÓ Ö×ÕÙ e Ðe×Ù Ø iÐiØé×d e×jÓÙ eÙ Ö×eÒ fÓÒ Ø iÓÒd e ÐeÙ Ö×aØ iÓÒ ×e Ød e Ðé Øa ØdÙÑ ÓÒd e×ÓÒ ØdÓÒÒ ée×Ôa Ö : ω 1 a 2 b 2 a 1 ( − 1 , 1) ( − 1 , 0) b 1 (0 , 1) (0 , 0) ω 2 a 2 b 2 a 1 ( − 1 , 0) ( − 1 , 1) b 1 (0 , 0) (0 , 1) êÑ eÕÙ e×Ø iÓÒÔÓÙ Ö Ðe×Ù Ø iÐiØé××Ù iÚaÒ Øe× : ω 1 a 2 b 2 a 1 (1 , 1) ( − 3 , 0) b 1 (0 , 1) (0 , 0) ω 2 a 2 b 2 a 1 ( − 3 , 0) (1 , 1) b 1 (0 , 0) (0 , 1) E Ü eÖ ie5 É ÕÙ iÐib Öe ×B aÝ é × ieÒ ×× iÑ Ô Ðe × ÒÓÒ × id è Öe Ðe jeÙB aÝ é× ieÒ ×Ù iÚaÒ ØÓù ÐeÒ ×eÑ b Ðed e×é Øa Ø×dÙÑ ÓÒd ee×Ø Ω = { ω 1 ,ω 2 } aÚ e Pr( ω 1 ) = Pr( ω 2 ) = 1 / 2 Ðe jÓÙ eÙ ÖÓÒÒa îØ Ðé Øa ØdÙÑ ÓÒd e ie P 1 = {{ ω 1 } , { ω 2 }} e Ø Ðe jÓÙ eÙ ÖÒ eÓÒÒa îØÔa × Ðé Øa ØdÙÑ ÓÒd e ie P 2 = {{ ω 1 ,ω 2 }} : ω 1 G D H (1 , 1) (0 , 0) B (0 , 0) (0 , 0) ω 2 G D H (0 , 0) (0 , 0) B (0 , 0) (2 , 2) ÖÓÙÚ eÞØÓÙ × Ðe×éÕÙ iÐib Öe×d ea ×hB aÝ é× ieÒ ×eÒ ×ØÖa Øég ie×ÔÙ...
View Full Document

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern