N so v ớ i ch ? s ở h ữu các công ty cùng

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 84 - 87 out of 113 pages.

n so v i ch s h ữu các công ty cùng ngành. Đây cũng là bấ t l ợi phát sinh từ vi c doanh nghi p s d ụng chính sách vay nợ theo l ối an toàn, ít rủi ro và hạ n ch ế c a vi c lo ại hình công ty TNHH có quy mô nhỏ nên khả năng huy độ ng v ốn kém hơn.
Image of page 84

Subscribe to view the full document.

75 3.3 Dự báo tài chính năm 2015 - 2017 của công ty TNHH Sản xuất và thƣơng mại Phong Phú 3.3.1 Dự báo doanh thu a. T ốc độ tăng trƣở ng doanh thu k trƣớ c B ng 3.14 T ốc độ tăng doanh thu TT Kho n m c Năm 2011 Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Bình quân Doanh thu thu n (tri ệu đồ ng) 18.419,17 26.689,37 30.449,65 25.286,32 20.809 Tôc độ tăng trƣở ng doanh thu (%) 144,9 114,09 83,04 114 (Ngu ồn: Tác giả tính toán) b. Các yế u t ảnh hƣởng đế n doanh thu c ần xem xét - C u th trƣờ ng s n ph ẩm xây dựng tăng cao: theo dự báo củ a FPT Securities, trong giai đoạ n 2016-2020, nhu c u v đầu tƣ cho giao thông đƣờ ng b kho ng 202,000 t ỷ/năm và cho ngành điện là khoả ng 125,000 t ỷ/năm. Nhu c ầu đầu tƣ giao thông đƣờ ng b tăng cao, đặ c bi ệt là các tỉ nh mi ền núi, trong khi công ty Phong Phú thi công dự án chủ y ế u n m lĩnh vực xây dựng giao thông đƣờ ng b ộ, đƣờng xá, cầ u, l ại có mố i quan h khá m t thi ế t t nh ng d án trƣớ c v i ban qu ản lý dự án các t nh, s giao thông các tỉnh …nên dự báo trong giai đoạ n t i c u s n ph m c a doanh nghi p s tăng nhanh. Từ đó làm doanh thu của công ty tăng trở l i. - Giai đoạ n 2009 - 2013 tình trạng cung vƣợ t c u khi ến hàng tồn kho ngành xây d ựng và bất độ ng s n chi ế m t tr ng r t l ớn. Tính tớ i h ết năm 2013, giá trị t ồn kho ƣớ c đạt 94,5 nghìn tỷ, nhƣng trong năm 2014 vớ i nh ng n l c t chính phủ và các doanh nghi ệp lƣợng hàng tồn kho đã giả m 21%, xu ống còn 77,8 nghìn tỷ. Do đó, kỳ v ng trong năm 2015, thị trƣờng BĐS sẽ có nhiề u kh i s ắc hơn thúc đẩy chi tiêu vào xây d ựng dân dụng. Bên cạnh đó, vớ i k v ng v các hiệp định thƣơng mạ i quan tr ng s p đƣợc ký kết, và nhu cầu phát triển cơ sở h t ầng ngày càng cao.Vì vậ y, tri n v ng
Image of page 85
76 ngành xây dựng đƣợc đánh giá là rấ t kh quan trong nh ững năm tới. Đây cũng là mộ t nhân tố d báo doanh thu củ a doanh nghi ệp tăng trong giai đoạ n 2015 - 2017. - Lãi suất cho vay và tiế t ki ệm đã giả m xu ống còn 8% và 6%, mứ c th p nh t trong nh ững năm gần đây. Bên cạnh tác độ ng tr c ti ếp là việc vay mua nhà sẽ đƣợ c gi ảm lãi suất, qua đó khích thích sự ph c h i c a th trƣờng BĐS.Động thái này còn
Image of page 86

Subscribe to view the full document.

Image of page 87
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes