përgatitjen e buxhetit realizimin e buxhetit menaxhimin e operacioneve

Përgatitjen e buxhetit realizimin e buxhetit

This preview shows page 13 - 15 out of 16 pages.

përgatitjen e buxhetit; realizimin e buxhetit; menaxhimin e operacioneve financiare; rregullat dhe kontrollet e kontabilitetit; mbajtjen e një rekordi të të dhënave historike dhe krahasuese; auditimin dhe vlerësimin e performancës financiare dhe rezultateve të politikave dhe programeve qeveritare. Me këtë strukturë të gjerë të menaxhimit financiar, funksioni i thesarit synon të arrijë vendosjen e objektivave specifike të përmendura më lart. Disa nga veprimtaritë e thesarit janë: 13
Image of page 13
Menaxhimi i parave cash. Menaxhimi i llogarive bankare të qeverisë. Kontabiliteti dhe raportimi. Planifikimi financiar dhe parashikimi i flukseve të mjeteve monetare. Menaxhimi i borxhit të qeverisë dhe garancive. Administrimi i granteve të huaja dhe fondet homologe nga ndihma ndërkombëtare. Menaxhimi i aseteve financiare. Për të kryer këto aktivitete, masat organizacionale dhe shpërndarja e përgjegjësive ndryshojnë në mënyrë të konsiderueshme sipas vendeve. Në disa vende, departamenti i thesarit fokusohet vetëm në para të gatshme dhe funksionet e menaxhimit të borxhit Në disa vende, menaxhimi i borxhit kryhet nga një agjenci autonome. Në vende të tjera, thesari kryen edhe kontrolle të ekzekutimit të buxhetit dhe / ose aktivitetet e kontabilitetit. Shpesh departamenti i thesarit është një agjenci në vartësi të Ministrisë së Financave, por në disa vende, ajo është e pavarur nga ministria e financave. Në raste të tilla një koordinim shumë i afërt mes Ministrisë së Financave dhe departamentit të thesarit është i nevojshëm, pasi realizimi i buxhetit duhet të bazohet në prioritetet e përcaktuara në buxhet. Në vendet në tranzicion, thesari duhet të jetë mundësisht pjesë, ose i bashkangjitur, ministrisë së financave, për shkak se koordinimi mes agjencive qeveritare shpesh është i dobët. Qëllimet e menaxhimit të parave cash janë; kontrolli i të gjithë shpenzimeve; zbatimin e buxhetit në mënyrë eficente; minimizimi i kostos së huamarrjes së qeverisë, dhe maksimizimi i kostos oportune të burimeve. Kontrolli i mjeteve monetare është një element kyç në menaxhimin makroekonomik dhe buxhetor. Megjithatë, për qëllime të menaxhimit të buxhetit, duhet të plotësohet nga një sistem të përshtatshëm për menaxhimin e detyrimeve. Për zbatimin eficent të buxhetit, është e nevojshme të sigurohet që detyrimet do të paguhen në bazë të kushteve të kontratës dhe se të hyrat janë mbledhur në kohë; që do të minimizohen kostot e transaksionit; dhe do të merret hua në normën më të ulët të interesit apo të gjenerohen të holla shtesë duke investuar në tituj që japin interesa. Është gjithashtu e nevojshme të bëhen pagesat në kohën e duhur. Për të minimizuar kostot e huamarrjes ose maksimizuar interesat e pritshëm, operacionet në bilancet e fondeve duhet të mbahen në minimum. Veprimtaritë me likujditetet centralizohen në mënyrë eficente nëpërmjet një llogarie të vetme thesariLlogaria e Unifikuar e Thesarit. Kjo është një llogari e vetme ose një rrejt llogarish nëpërmjet të cilave qeveria kryen transaksionet e pagesave.
Image of page 14
Image of page 15

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 16 pages?

 • Fall '15

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors