� chu n ch t lng nh sau ẩấ ượ ư Thu hi 47 lbs80kg và có quyn t ch i nh n hàng

? chu n ch t lng nh sau ẩấ ượ ư thu hi 47

This preview shows page 2 - 4 out of 12 pages.

ơ chu n ch t l ng nh sau: ượ ư - Thu h i 47 lbs/80kg và có quy n t ch i nh n hàng khi thu h i d i 45 lbs/80kg. ướ - H t: s h t t i đa là 205/kg. T ch i là 220 h t/kg. - Đ m t i đa là 10%. T ch i đ m là trên 12%. ộ ẩ ộ ẩ Hàng hóa sẽ đ c Vinacontrol giám đ nh ch t l ng và kh i l ng t i th i đi m giao hàng t i C ng đ n là ượ ượ ượ ế Thành ph H Chí Minh. Ph ng th c thanh toán tín d ng ch ng t (L/C) tr ch m trong vòng 90 ngày, nên ngày 07-7-2011, Bên mua ươ đã yêu c u Ngân hàng Th ng m i C ph n E chi nhánh Đ m L/C tr ch m s 1801ILUEIB110002 (sau đây ươ g i t t là L/C s 1801) đ Bên mua hoàn thi n th t c mua lô hàng t Bên bán. ủ ụ Sau khi nh n hàng, theo Đi u 8 c a H p đ ng, Bên mua đã ki m tra l i ch t l ng và kh i l ng lô hàng t i ượ ượ C ng d hàng là C ng Cát Lái Thành ph H Chí Minh v i s giám sát c a Vinacontrol thì phát hi n hàng hóa c a Bên bán không đ m b o ch t l ng. C th theo hai ch ng th c a Vinacontrol s 11G04HN05957-01 ượ ư và s 11G04HN05939-01 ngày 31-8-2011 giám đ nh v kh i l ng, ph m ch t và tình tr ng hàng hóa thì k t ượ ế qu giám đ nh th hi n t l bình quân nh n thu h i h t đi u cho hai l n c t m u h t đi u là 37,615 ỷ ệ lbs/80kg (t l này quá th p so v i đi u ki n đ t ch i g n 10 lbs). Tr c s vi c gian l n th ng m i đó, ỷ ệ ể ừ ướ ươ Bên mua đã nhi u l n c g ng liên l c v i Bên bán đ gi i quy t v n đ phát sinh v ch t l ng lô hàng h t ế ượ đi u nh p kh u nh ng không nh n đ c b t c ph n h i nào t phía Bên bán. ư ượ Do đó, ngày 15-9-2011 Bên mua n p đ n kh i ki n đ n Tòa án nhân dân Thành ph H Chí Minh yêu c u ơ ế Tòa án bu c Bên bán nh n l i lô hàng h t đi u 1.000 t n vì ch t l ng nhân thu h i n m trong đi u ki n t ượ ch i nh n hàng c a H p đ ng là d i 45 lbs, không đ ng ý thanh toán ti n mua hàng, đ ng th i yêu c u Tòa ướ án áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i bu c Ngân hàng Th ng m i C ph n E t m ng ng thanh toán cho ươ ư
Image of page 2
Bên bán s ti n 1.313.308,85 USD c a L/C s 1801 theo cam k t thanh toán c a Bên mua cho đ n khi có ế ế quy t đ nh khác c a Tòa án. ế Ngày 12-8-2013 Bên mua đã đóng ti n t m ng án phí cho yêu c u kh i ki n b sung là yêu c u h y b H p đ ng mua bán ngày 07-6-2011, đ ng th i yêu c u h y b L/C s 1801. T i phiên tòa s th m nguyên đ n đ ngh : ơ ơ 1. H y b H p đ ng mua bán ngày 07-6-2011. 2. Bu c Bên bán ph i đ n kho Bên mua t i đ a ch p C2, qu c l 1A, xã C, huy n L, L nh Đ ng Nai ngay khi ế ỉ ấ án có hi u l c pháp lu t đ nh n l i toàn b lô hàng theo H p đ ng đã giao. Sau 30 ngày k t ngày b n án ể ừ có hi u l c pháp lu t, n u Bên bán không đ n kho c a Bên mua đ nh n l i lô hàng thì Thi hành án có quy n ế ế bán lô hàng trên, đ tr l i m t b ng kho cho Bên mua. ả ạ 3. H y nghĩa v thanh toán c a Bên mua đ i v i L/C s 1801 và yêu c u Ngân hàng Th ng m i C ph n E ươ hoàn tr ngay s ti n ký quỹ đ b o đ m thanh toán L/C là 1.313.308,85 USD cho nguyên đ n. ơ 4. Yêu c u Tòa án ti p t c duy trì Quy t đ nh áp d
Image of page 3
Image of page 4

You've reached the end of your free preview.

Want to read all 12 pages?

 • Winter '18
 • hamon

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Stuck? We have tutors online 24/7 who can help you get unstuck.
A+ icon
Ask Expert Tutors You can ask You can ask You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes
A+ icon
Ask Expert Tutors