Ự báo tài chính còn là căn cứ quan tr ọng

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 33 - 35 out of 113 pages.

báo tài chính còn là căn cứ quan tr ọng để xác đị nh giá trị c a doanh nghi p. 1.3.1.3 Trình tự d báo tài chính theo phương pháp tỷ l ph ần trăm trên doanh thu Phƣơng pháp dự báo tài chính dựa trên tỷ l ph ần trăm trên doanh thu đƣợ c th c hi n d ựa trên giả định các chỉ tiêu trên báo cáo tài chính thay đổ i theo m t t l nh ất đị nh đố i v ới doanh thu đạt đƣợ c c a doanh nghi ệp. Doanh thu thay đổi kèm theo s thay đổ i c ủa chi phí và lợ i nhu n, t đó ảnh hƣởng đến các khoả n m ục tài sản và vố n ch s h u c n cho ho ạt độ ng s n xu t kinh doanh. T đó làm thay đổ i nhu c u v n b sung và lƣợ ng lƣu chuyể n ti n t c a doanh nghi p. Quy trình dự báo tài chính đƣợ c th c hi ện qua 6 bƣớ c: - D báo doanh thu - Xác định các chỉ tiêu biến đổ i theo doanh thu - D báo báo cáo kế t qu kinh doanh - D báo bảng cân đố i k ế toán và nhu cầ u v n b sung - Điề u ch nh d báo - D báo báo cáo lƣu chuyể n ti n t 1.3 .2 Nội dung dự báo tài chính theo phương pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu 1.3.2.1 D báo doanh thu D báo doanh thu là vấn đề c c k quan tr ng, b i l doanh thu là điể m kh i đầu và chi phố i h u h ết các vấn đề tài chính và các hoạt động khác củ a doanh nghi ệp. Chính vì vậ y, vi c d báo doanh thu một cách đúng đắn có tầ m quan tr ng r t l n. - Xác đị nh t l tăng trƣở ng doanh thu
Image of page 33

Subscribe to view the full document.

24 Để xác đị nh t l tăng trƣởng doanh thu cho các kỳ t ới, ta căn cứ ch y ếu vào tỷ l tăng trƣởng doanh trong các kỳ trƣớc, cùng vớ i vi ệc phân tích môi trƣờ ng kinh doanh và chiến lƣợ c kinh doanh c a doanh nghi ệp. Khi phân tích môi trƣờng và chiế n lƣợ c kinh doanh c ần chú ý đến các yế u t ảnh hƣởng đế n t l tăng trƣở ng doanh thu cũng nhƣ khả năng sinh lời bình quân củ a m ột nghành gồ m: m ức độ c nh tranh gi a các doanh nghi p, m ối đe dọ a t các doanh nghiệ p m ới tham gia vào thị trƣờng, các s n ph m thay th ế…Điều này sẽ ảnh hƣởng đế n t ốc độ tăng trƣở ng doanh thu c a doanh nghi p. - Nh ng y ế u t c ần xem xét trong việ c d báo doanh thu Ngoài nhữ ng s li ệu tăng trƣở n g doanh thu trong quá khứ , c n d báo đƣợ c nh ng y ế u t ảnh hƣở ng t ới doanh thu trong tƣơng lai. Các yế u t đó là: + Tri n v ng c a n n kinh t ế : M ức độ ho ạt độ ng c a n n kinh t ế s ảnh hƣở ng r t l ớn đế
Image of page 34
Image of page 35
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes