9 69 quyết định theo chúa c?a con không

This preview shows page 9 - 11 out of 84 pages.

9 69. Quyết định theo Chúa của con không phải chỉ là một chữ ký, không phải là một lời tuyên thệ thôi. Nhƣng là một sự hiến dâng liên lỉ thực hiện trong cả cuộc sống. 70. "Theo Thày mấy lâu nay, các con có thiếu gì không?" - "Thƣa Thày không." Con bỏ tất cả, nhƣng theo Chúa Quan phòng, con còn lo gì? 71. Con đừng lấy làm lạ, lúc theo Chúa, con nghe tiếng gọi của khoái lạc, của danh vọng, của cả bản thân, cha mẹ, quyến rũ con bỏ đƣờng Chúa. Cứ tiến lên, Chúa đã nói trƣớc: "Ai cầm cày còn ngoảnh mặt lui, không đáng làm môn đệ Ta." 72. Tiếng gọi vẫn tiếp tục nhắc nhở con trong mọi việc nhỏ: "Hãy theo Thày!" và tiếng "Vâng" của con cũng tiếp tục cho đến hơi thở cuối cùng. 73. Thƣa: "Vâng" là dễ, nhƣng hãy xem Chúa Giêsu theo tiếng gọi cho đến chết trên thánh giá. Hãy bỏ mình, vác thánh giá mỗi ngày và đóng đinh mình trên thánh giá ấy. 74. Chúa bảo con: "Hãy đi rao giảng Phúc Âm." Chúa không ra thời khóa biểu, không vạch kế hoạch, Chúa để con sáng kiến và vƣợt đi, miễn là con mang Phúc Âm. 75. Công đồng Vatican II dạy ta "trở về nguồn".Con hãy khám phá lại đời sống các tông đồ, những ngƣời đã sống, đã nghe, đã sờ tận tay Chúa Cứu Thế và làm chứng về Ngài. 76. Chƣơng trình đang thực hiện tốt đẹp phải bỏ dở, hoạt động hăng say phải bó tay. Nhiệm vụ đang quan trọng phải hạ tầng công tác! Uất ức và chán nản! Chúa gọi con "hãy theo Thày" hay "hãy theo việc nọ, ngƣời kia"? Để đó, Chúa sẽ liệu. 77. Con không tin ai, không trao công việc cho ai, không chịu nhƣờng chỗ cho ai. Con toàn năng hơn Chúa nữa sao? 78. Tại sao con khƣ khƣ ôm lấy công việc nọ, công việc kia, không chịu buông ra kh i thƣợng cấp thuyên chuyển? Việc đó của Chúa hơn là của con! Có Chúa lo. 79. Lúc con tự mãn về công việc tông đồ của con là lúc nguy hiểm nhất. Ma quỷ tập trung lực lƣợng để đánh úp con. MỤC LỤC 5. Sống Nội Tâm: Đời chiêm niệm được cụ thể hóa trong hành động. 80. Hòa bình nhờ chiến thắng, chiến thắng nhờ tranh đấu. Con muốn bình an trong tâm hồn, phải tranh đấu liên lỉ. 81. Khí giới của con ngƣời là nguyện ngắm, hy sinh, các nhiệm tích, chuỗi Mân côi, tĩnh tâm... Đồng minh của con là Đức Mẹ, thánh Giuse, Thiên Thần, thánh bổn mạng, cha linh hƣớng. Con chắc chắn thắng trận, trừ khi con dần dần hạ khí giới và phản đồng minh của con.
Image of page 9

Subscribe to view the full document.

10 82. Đứng trên tầng lầu cao, nhìn xuống đƣờng, con thấy làn sóng ngƣời cuồn cuộn chảy. Đủ loại xe, đủ hạng ngƣời, dành nhau, tông nhau, đâm đầu chạy, vội vã hấp tấp, hốt hoảng, vì tình, vì tiền, vì tham vọng, vì đua sống.
Image of page 10
Image of page 11
 • Spring '12
 • LIN

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern