Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Ăț ilor b îmbun ă t ăț irea rela ț iilor

Info icon This preview shows pages 32–33. Sign up to view the full content.

ăț ilor; b) îmbun ă t ăț irea rela ț iilor interpersonale; c) un sentiment mai mare de putere personal ă ; d) recunoa ș terea unor noi posibilit ăț i ș i e)dezvoltarea spiritual ă . În continuare, vom prezenta pe scurt cele cinci componente ale dezvolt ă rii, conform modelului. Cre ș terea aprecierii vie ț ii. Oamenii care se confrunt ă cu evenimente extrem de negative, prezint ă de multe ori o apreciere crescut ă a vie ț ii în general ș i/ sau a diferitelor aspecte particulare ale acesteia. În cadrul acestei dimensiuni, mai observabil ă este diferen ț a dintre persoanele care reflect ă cu privire la aspectele negative ale situa ț iilor cu care se confrunt ă (de exemplu, „ce s-a întâmplat cu mine?”) ș i cele care încearc ă s ă g ă seasc ă anumite beneficii în ceea ce a r ă mas ca urmare a experien ț ei tr ă ite (de exemplu, „e bine c ă nimeni nu ș i-a pierdut via ț a”). Unele persoane, în special cele care au prezentat diferite pierderi, raporteaz ă ș i o modificare a priorit ăț ilor în via ță ș i o reconsiderare a lucrurilor importante asupra c ă rora trebuie s ă î ș i concentreze aten ț ia (Tedeschi ș i Calhoun 2004). Îmbun ă t ăț irea rela ț iilor interpersonale. Aceast ă dimensiune implic ă percep ț ia unor leg ă turi mai strânse cu cei din jur. În cadrul acestei dimensiuni, oamenii pot raporta, de asemenea, o dezvoltare a compasiunii, a empatiei pentru cei care sufer ă , a abilit ăț ii de auto-dezv ă luire ș i expresivitate emo ț ional ă . În context profesional, dezvoltarea capacit ăț ii de compasiune ș i empatie cu nevoile celor din jur este relevant ă în vederea oferirii unor servicii de bun ă calitate. Aceasta este considerat ă o dimensiune extrem de important ă , deoarece ar putea promova dezvoltarea ș i/ sau men ț inerea suportului social ș i emo ț ional, considerat ca fiind unul dintre cei mai importan ț i factori de protec ț ie în situa ț ii adverse, identifica ț i atât în studiile cu privire la rezultatele posttraumatice negative, cât ș i în cele cu privire la rezultatele pozitive (cf. Ozer, Best, Lipsey ș i Weiss 2003). Cu toate acestea, trebuie recunoscut faptul c ă nu toate tipurile de sprijin social sunt întotdeauna benefice ș i c ă ar trebui acordat ă o mai mare aten ț ie diferen ț elor dintre implica ț iile pozitive ș i cele negative ale suportului social ș i ale rela ț iilor interpersonale (Wortman 2004). În plus, aceast ă dimensiune are ș i o latur ă negativ ă , prin faptul c ă experien ț a unor rela ț ii mai profunde ș i mai satisf ă c ă toare poate fi înso ț it ă de pierderea sau dispari ț ia altor rela ț ii. Sentimentul de putere personal ă . Confruntarea constant ă cu situa ț ii care amenin ță via ță sau starea de bine, precum ș i necesitatea adapt ă rii ș i dep ăș irii reac ț iilor emo ț ionale provocate de aceste situa ț ii, în vederea desf ăș ur ă rii optime a activit ăț ilor curente, poate conduce în timp la autoevalu ă
Image of page 32

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

Image of page 33
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.
 • Spring '17

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern