Hrituleac-Ceobanu-Dimensiuni-ale-rezilientei-psihologice.pdf

Dezvoltarea siguran ț ei online trebuie s ă vizeze

Info icon This preview shows pages 288–290. Sign up to view the full content.

View Full Document Right Arrow Icon
Dezvoltarea siguran ț ei online trebuie s ă vizeze mai mult responsabilizarea copiilor, decât restric ț ia de utilizare, subliniind comportamentul responsabil ș i cet ăț enia digital ă . Cet ăț enia digital ă poate fi sprijinit ă printr-un accent pe dezvoltarea competen ț elor digitale ale copiilor. Formarea competen ț elor digitale trebuie s ă - ș i concentreze aten ț ia asupra extinderii gamei de activit ăț i desf ăș urate, incluzând aspecte creative, pentru a asigura tinerilor toate oportunit ăț ile de înv ăț are ș i comunicare online. 5. Con ț inutul pozitiv online Mai pu ț in de jum ă tate (44%) din tinerii cu vârste între 9-16 ani sunt mul ț umi ț i de nivelul de con ţ inuturi online disponibile pentru ei, men ţ ionând c ă exist ă lucruri pe Internet, care pot deranja tinerii de vârsta lor. În timp ce majoritatea copiilor percep Internetul ş i tehnologia modern ă ca având influen ţ e pozitive, percep ț ia general ă asupra aspectelor negative ale Internetului necesit ă o aten ț ie ridicat ă la nivelul factorilor de decizie. Actorilor
Image of page 288

Info icon This preview has intentionally blurred sections. Sign up to view the full version.

View Full Document Right Arrow Icon
Dimensiuni ale rezilien ț ei psihologice. Abord ă ri teoretice ș i aplicative     289 implica ţ i în acest proces le revine responsabilitatea de a asigura o mai mare disponibilitate a materialelor având con ț inut online pozitiv. 4.3. Strategii de coping adoptate de nativii digitali Procesele psihologice implicate în gestionarea dificult ăţ ilor ş i în realizarea sarcinilor sunt comune proceselor de coping sau de ajustare în fa ţ a adversit ăţ ilor. Nativii digitali europeni se dovedesc a fi capabili s ă fac ă fa ţă stresorilor ş i s ă rezolve cu competen ţă problemele întâlnite în mediul online. Modalit ăţ ile copingului func ţ ional predomin ă net. Retragerea în sine nu a fost evocat ă decât într-o cincime din ansamblul reac ţ iilor. Aceste rezultate pun în eviden ţă faptul c ă st ă pânirea de sine ş i competen ţ a constituie caracteristici dominante, oricare ar fi problemele întâlnite de tineri în mediul online. Diferen ţ e semnificative pentru copingul activ ş i pentru replierea pe sine se observ ă în func ţ ie de sex. Principala diferen ţă între sexe vizeaz ă utilizarea resurselor sociale. Astfel, în contrast cu b ă ie ţ ii, fetele opteaz ă pentru sprijinul social, c ă utând sfaturi, consiliere, ajutor privind reconfortarea sau în ţ elegerea lor de c ă tre al ţ ii, indiferent de natura situa ţ iilor problem ă întâlnite online. Oricare ar fi tipul problemei , fetele o abordeaz ă imediat; în compara ţ ie cu b ă ie ţ ii, vorbesc mult mai frecvent cu persoanele pe care le consider ă semnificative, pe care le apreciaz ă ca fiind importante ş i sunt tentate s ă rezolve problema cât mai repede.
Image of page 289
Image of page 290
This is the end of the preview. Sign up to access the rest of the document.

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern