? chi phí kh ấu hao đả m b ả o m ứ c l ợ

 • No School
 • AA 1
 • 113

This preview shows page 76 - 78 out of 113 pages.

ế chi phí kh ấu hao, đả m b o m c l i nhu ận trung bình nhƣng an toàn đố i v ới công ty. MỨC ĐỘ SỬ DỤNG ĐÕN BẨY TÀI CHÍNH đvt: % TT Khoản mục Năm 2012 Năm 2013 Năm 2014 Giá trị Giá trị Tốc độ tăng trƣởng Giá trị Tốc độ tăng trƣởn g Hệ số nợ 67,17 34,53 51,41 38,75 112,22 Hệ số vốn chủ sở hữu 32,83 65,47 199,42 61,25 93,55 Hệ số nợ trên vốn chủ sở hữu 2,05 1,02 49,76 0,63 61,76 Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính (EBIT/EBIT - I) 2,28 1,68 73,68 2,28 135,71 B ảng 3.12 Phân tích đòn bẩy tài chính (Ngu ồn: Tác giả tính toán) Vì mức độ s d ụng đòn bẩ y kinh doanh th ấp nên khả năng khuếch đạ i EBIT không lớ n, doanh nghi p ti ến hành chia EBIT nhƣ thế nào cho các chủ th ngƣời đi vay và sở h u doanh nghi p thông qua việ c s d ụng đòn bẩy tài chính. Chính sách này đƣợ c bi u hi ện thông qua hệ s n gi m d n t trên 60% xuố ng ch còn gầ n
Image of page 76

Subscribe to view the full document.

67 40% n ợ. Đồng nghĩa vớ i h s n gi m xu ống thì hệ s v n ch tăng lên, chứ ng t doanh nghi p chuy ển hƣớ ng sang s d ng v n ch s h u, gi m m c r i ro tài chính và sự ph thu ộc bên ngoài. Kho n m c ASM S96 2012 2013 2014 2012 2013 2014 Tỷ trọng TSDH/TTS (%) 38,09 36,1 21,28 8,32 8,69 9,55 Hệ số nợ (%) 56,97 57,91 48,5 80,4 80,38 81,69 Mức độ sử dụng đòn bẩy tài chính 5,29 2,78 1,46 0,83 1 -0,97 B ảng 3.13 So sánh đòn bẩy tài chính (Ngu ồn: Tác giả tính toán) K ế t h ợp so sánh hệ th ống đòn bẩ y c ủa công ty với hai công ty cùng ngành có thể th ấy Phong Phú có mức độ s d ụng đòn bẩ y kinh doanh th p nh ất ngành, thông qua vi ệc không đầu tƣ vào tài sả n c định, trái ngƣợ c v i doanh nghi ệp cùng ngành. Mứ c độ s d ụng đòn bẩy tài chính của công ty cũng thấp thông qua việ c s d ng h s n th ấp.Tuy nhiên khi tính toán tƣơng quan giữ a l i nhu ận và lãi vay có thể th ấy công ty có mức độ khu ếch đại ROE cao hơn so vớ i hai công ty cùng ngành biể u hi n DFL l ớn hơn .T đó có thể th ấy chính sách đầu tƣ tài sả n c định và huy độ ng v n c ủa công ty tuy không đạt đƣợ c k ế t qu quá cao nhƣng cũng có thể coi là hợp lý. 3.2.5 Đánh giá chung tình hình tài chính của công ty TNHH Sản xuất và thương mại Phong Phú 3.2.5.1 Thành tựu Quy mô kinh doanh tăng , t tr ọng đầu tư tài sản tương đố i h ợp lý : T ổng tài sả n c a doanh nghi ệp tăng lên không ngừng, sau 3 năm từ 2012 đế n 2014 t ổng tài sản đã tăng hơn 1,7 lầ n t hơn 20 tỷ đồng lên đến hơ n 43 t đồ ng, cho th ấy quy mô kinh doanh c a doanh nghi ệp ngày càng đƣợ c m r ng, kh năng huy độ ng v n c a doanh nghi p t
Image of page 77
Image of page 78
 • Fall '19

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern

Ask Expert Tutors You can ask You can ask ( soon) You can ask (will expire )
Answers in as fast as 15 minutes