Từ vựng cơ thể

Ruột thẳng 25 spleen spliːn lách 26 stomach

This preview shows page 5 - 9 out of 9 pages.

ruột thẳng 25 spleen spliːn lách 26 stomach ˈstʌmək dạ dày 27 tendon ˈtɛndən gân 28 tonsils ˈtɒnslz amiđan 29 vein veɪn tĩnh mạch 30 windpipe ˈwɪndpaɪp khí quản 31 womb hoặc uterus wuːm / ˈjuːtərəs tử cung XƯƠNG
Image of page 5

Subscribe to view the full document.

1 collarbone hoặc clavi cle ˈkɒləbəʊn / ˈklævɪkl xương đòn 2 thigh bone hoặc femur θaɪ bəʊn / ˈfiːmə xương đùn 3 humerus humerus xương cánh tay 4 kneecap ˈniːkæp xương bánh chè 5 pelvis ˈpɛlvɪs xương chậu 6 rib rɪb xuơng suờn 7 rib cage rɪb keɪʤ khung xương sườn 8 skeleton ˈskɛlɪtn bộ xương 9 skull skʌl xuơng sọ 10 spine hoặc backbone spaɪn / ˈbækbəʊn xương sống 11 vertebra (số nhiều: vertebrae) ˈvɜːtɪbrə (ˈvɜːtɪbriː) đốt sống CHẤT LỎNG TRONG CƠ THỂ 1 bile baɪl dịch mật 2 blood blʌd máu 3 mucus ˈmjuːkəs nước nhầy mũi 4 phlegm flɛm đờm 5 saliva hoặc spit səˈlaɪvə/ spɪt nước bọt 6 semen ˈsiːmɛn tinh dịch 7 sweat hoặc perspirat ion swɛt / ˌpɜːspəˈreɪʃən mồ hôi 8 tears teəz nước mắt 9 urine ˈjʊərɪn nước tiểu 10 vomit ˈvɒmɪt bãi nôn
Image of page 6
CÁC TỪ LIÊN QUAN KHÁC 1 bone bəʊn xương 2 fat fæt mỡ 3 flesh flɛʃ thịt 4 gland glænd tuyến 5 joint ʤɔɪnt khớp 6 limb lɪm chân tay 7 muscle ˈmʌsl cơ bắp 8 nerve nɜːv dây thần kinh 9 skin skɪn da 10 digestive system dɪˈʤɛstɪv ˈsɪstɪm hệ tiêu hóa 11 nervous system ˈnɜːvəs ˈsɪstɪm hệ thần kinh 12 to breathe tuː briːð thở 13 to cry tuː kraɪ khóc 14 to hiccup tuː ˈhɪkʌp nấc 15 to have the hiccups tuː hæv ðə ˈhɪkʌps nấc 16 to sneeze tuː sniːz hắt xì 17 to sweat hoặc to perspire tuː swɛt / tuː pəsˈpaɪə toát mồ hôi 18 to urinate tuː ˈjʊərɪneɪt đi tiểu 19 to vomit tuː ˈvɒmɪt nôn 20 to yawn tuː jɔːn ngáp CÁC GIÁC QUAN 1 smell smɛl khứu giác 2 touch tʌʧ xúc giác
Image of page 7

Subscribe to view the full document.

3 sight saɪt thị giác 4 hearing ˈhɪərɪŋ thính giác 5
Image of page 8
Image of page 9
 • Winter '16
 • Khoanh tay, cơ thể, ngón tay cái, khớp ngón tay, CỦA CƠ THỂ

{[ snackBarMessage ]}

What students are saying

 • Left Quote Icon

  As a current student on this bumpy collegiate pathway, I stumbled upon Course Hero, where I can find study resources for nearly all my courses, get online help from tutors 24/7, and even share my old projects, papers, and lecture notes with other students.

  Student Picture

  Kiran Temple University Fox School of Business ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  I cannot even describe how much Course Hero helped me this summer. It’s truly become something I can always rely on and help me. In the end, I was not only able to survive summer classes, but I was able to thrive thanks to Course Hero.

  Student Picture

  Dana University of Pennsylvania ‘17, Course Hero Intern

 • Left Quote Icon

  The ability to access any university’s resources through Course Hero proved invaluable in my case. I was behind on Tulane coursework and actually used UCLA’s materials to help me move forward and get everything together on time.

  Student Picture

  Jill Tulane University ‘16, Course Hero Intern